Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Am Kay

Fe aned a magwyd Kay yn Aberystwyth, Cymru. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Llandysul ac fe aeth Kay ymlaen i astudio Biocemeg a Meicrobioleg yn King’s College London ac wedyn gwneud Ph.D. mewn ymchwil meddygol ac MBA o Brifysgol Surrey.

Fe etholwyd Kay yn ASE Ceidwadol dros Gymru ym mis Mehefin 2009. Dyma’r tro cyntaf i’r Blaid Geidwadol ddod ar y brig yng Nghymru yn y cyfnod diweddar. Mae gyrfa lwyddiannus mewn bancio buddsoddi wedi’i thrwytho hi yn y farchnad ariannol fyd-eang. Fe wnaeth y profiad hwn, yn ogystal â’i phrofiad yn cynghori busnesau yn Ewrop ac UDA, arwain at iddi gael ei phenodi i Bwyllgor Materion Ariannol ac Economaidd Senedd Ewrop.

Mae Kay yn ymddiddori’n ddwys ym mha mor gyflym mae’r Undeb Ewropeaidd yn ymateb i reoleiddiad gwasanaethau ariannol heb edrych yn drylwyr ar ei wir effaith. Mae hi’n credu y dylai’r UE weithio mewn fframwaith byd-eang gan fod yr argyfwng yr ydym yn ei wynebu’n fyd-eang; felly mae’n rhaid iddi weithio gyda’r UD ac mae’n rhaid cyflwyno strategaeth wedi’i chydlynu’n fyd-eang sy’n dilyn agenda’r C20.

Fe fydd prif flaenoriaethau gwleidyddol Kay yng Nghymru’n cynnwys bywioldeb economaidd i fusnesau lleol yng Nghymru trwy fuddsoddiad cynaliadwy a gwella cyfleusterau gwledig. Mae hi wedi bod yn gweithio at greu economi Gymreig gref a sefydlog a fydd yn annog ac yn cefnogi masnach a busnesau, yn enwedig Mentrau Bychain a Chanolig eu maint (SMEs) sy’n hanfodol i adfywiad economaidd.

Pwyllgorau a Dirprwyaethau

Mae Kay ar hyn o bryd yn Gydgysylltydd Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (ECR) ar Bwyllgor Ariannol ac Economaidd Senedd Ewrop (ECON); ac yn Gydgysylltydd Grwp yr ECR ar y Pwyllgor Arbennig sy’n trin yr Argyfwng Cymdeithasol, Economaidd ac Ariannol (CRIS). Fe benodwyd Kay yn Llefarydd Ceidwadol y DU dros Faterion Ariannol ac Economaidd yn ddiweddar. Mae hi hefyd yn aelod o Gynulliad Seneddol EwroMed (DMED) ac yn ddirprwy aelod y Ddirprwyaeth Balestinaidd. Mae Dr Swinburne hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd y Blaid Geidwadol Gymreig.

Cyflwyno cwestiwn ysgrifenedig

I ddarllen y cwestiynau ysgrifenedig mae Kay wedi’u cyflwyno i Gomisiwn Ewrop, cliciwch ar y ddolen ddilynol: cwestiynau ysgrifenedig

Fy Staff

Swyddfa Brwsel

Rhiannon Price, Prif Gynorthwy-ydd Ymchwil (Brwsel) Rhiannon Price, Prif Gynorthwy-ydd Ymchwil (Brwsel)
Yn gyfrifol am y Pwyllgor Economeg a Materion Ariannol a rheoli’r dyddiadur gwaith ym Mrwsel
Julie Shah, Cynorthwy-ydd Ymchwil (Brwsel) Julie Shah, Cynorthwy-ydd Ymchwil (Brwsel)
Mae Julie yn gyfrifol am ymholiadau yn ymwneud â'r Undeb Ewropeaidd. Mae hi hefyd yn gyfrifol am y ddirprwyaeth Ardal Economaidd Ewropeaidd (DEEA), a’r ddirprwyaeth Balesteinaidd (DPLC).

Swyddfa Caerdydd

Oliver Owen, Cynorthwy-ydd Ymchwil (Caerdydd) Oliver Owen, Cynorthwy-ydd Ymchwil (Caerdydd)
Yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth dwyieithog ac ateb ymholiadau o’r etholaeth ynglyn â Chymru/DU
Lizzie Lumley, Yn Gyfrifol am Gyfathrebiaeth a Strategaeth yng Nghymru ynghŷd â chyswllt â’r etholaethau a chefnogaeth gyda’r cyfryngau. Lizzie Lumley, Swyddog Strategaeth Gyfathrebu (Caerdydd)
Yn Gyfrifol am Gyfathrebiaeth a Strategaeth yng Nghymru ynghŷd â chyswllt â’r etholaethau a chefnogaeth gyda’r cyfryngau.

Cysylltiadau

Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
26/03/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi’i dyfarnu heddiw â Rhyddid Dinas Llundain.

Casglodd Dr Swinburne ei Rhyddid y Ddinas mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw yn Guildhall Llundain, mewn cydnabyddiaeth o’I gwaith trwy gydol y mandad hwn yn Aelod Senedd Ewrop, ac yn arbennig am ei chyfnod yn Gydlynydd Materion Ariannol ac Economaidd Grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop.

Mae dyfarnu Rhyddid Dinas Llundain yn un o’r seremonïau traddodiadol hynaf sydd yn dal i ddigwydd hyd heddiw...(Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')

17/03/2014Roedd hi'n fraint i Dr Kay Swinburne ASE groesawu Ynadon Gwent i Senedd Ewrop yr wythnos 'ma. Dan arweiniad Revis Williams, mwynheuodd y grwp anerchiad addysgiadol am waith a hanes y sefydliadau Ewropeaidd, ac wedyn aethon nhw ar ymweliad â phrif adeiladau’r Senedd.

 

Gwrandawodd y grwp hefyd ar Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, a gwylio cyfarwyddyd gan Weinidog Llywodraeth y DU dros Ewrop, David Lidington AS.

 

Wrth siarad am ymweliad Ynadon Gwent â Senedd Ewrop, dywedodd Dr Swinburne:

 

“Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y cyfle i groesawu etholwyr o Gymru i Senedd Ewrop, boed hynny ym Mrwsel neu Strasbwrg. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Ynadon Gwent yr wythnos ‘ma, ac rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyn nhw yn y dyfodol agos.”

14/03/2014 .
26/02/2014Mae’r Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop wedi cysylltu â’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael gwybodaeth am gronfeydd yr UE ar gyfer y rheini sy’n wynebu colledion ariannol oherwydd y stormydd.

Mae pysgotwyr y glannau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru a De Loegr, wedi dioddef yn arbennig y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd i’r môr.

Yn ôl Dr Swinburne, bu’n rhaid i’r pysgotwyr ddewis rhwng rhoi eu bywydau yn y fantol ar y môr neu fod yn y sefyllfa lle nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu’u biliau neu brynu bwyd i’w teuluoedd. Dychwelodd y pysgotwyr i’r môr dim ond y penwythnos diwethaf ar ôl bod yn segur am bron i ddeufis.

Rhoddodd yr ASEau Ceidwadol bwysau ar y Comisiwn Ewropeaidd ac yn dilyn hyn, datgelwyd y gellir dod o hyd i gefnogaeth trwy gynlluniau’r UE fel Cronfa Bysgodfeydd Ewrop… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’) 

25/02/2014

Cyn y bleidlais yn Senedd Ewrop yfory ar y Gyfarwyddeb ar Gynhyrchion Tybaco mae’r ASEau Ceidwadol yn ymgasglu i ddangos eu bod nhw ‘dal yn gandryll’ am gynigion yr UE i or-reoleiddio e-sigaréts. Mae llawer o’r cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn darparu’r dewis amgen hwn dros gynhyrchion tybaco yn fusnesau Cymreig. Fel mae’r cynnig yn sefyll ar hyn o bryd, fe fyddai’n rhy llym o lawer ac yn debygol o arwain at y busnes e-sigaréts yn cael ei symud i’r cwmnïau fferyllol a’r cwmnïoedd tybaco eu hunain. Canlyniad anfwriadol arall fyddai atal E-ciggs, Cwmni Cymreig arall rhag noddi stadiwm Merthyr os ydy’r mesurau hyn yn cael eu pasio heb gael eu newid.25/02/2014 .
25/02/2014 .
11/02/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi cwrdd â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol, László Andor, heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ymweld â Chaerdydd. Yn ystod ymweliad i groesawu’r Comisiynydd yn Nhy Hywel, fe gafodd hi’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, i weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

24/01/2014Mae’r cynlluniau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddai arian o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddosbarthu’n cadarnhau y byddant yn trosglwyddo 15% o Daliad Fferm Sengl y PAC o Biler 1 i Biler 2 (Rhaglen Datblygu Gwledig).

 

15% yw’r swm mwyaf a ganiateir, o ran trosglwyddo arian o Biler 1 i Biler 2 ac mae’n swm mwy ei faint o’r gyllideb nac a gynllunir yn Lloegr, ble na fydd y Llywodraeth ddim ond yn symud 12% o’r arian sydd ar gael i ddechrau ac wedyn yn cynyddu’r swm yn raddol i gyrraedd 15%. Dylunir y lleihad cychwynnol hwn er mwyn cefnogi’r ffermwyr sydd yn pryderu y bydd trosglwyddo’r arian hwn yn eu gadael dan anfantais.

 

Wrth drafod penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddewis trosglwyddo’r uchafswm o 15%, fe ddywedodd Dr Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru:

 

“Mae’n siom i fi weld fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn erbyn cynnig yr un raddfa symudol y mae ffermwyr yn Lloegr yn mynd i’w gael. Fe weithiodd yr ASEau Ceidwadol yn galed er mwyn cael yr hyblygrwydd ac mae’n siom nad ydy Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio er mwyn helpu ffermwyr Cymru”.

 

“O fethu i ddewis cyfradd drosglwyddo o 12%, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle hollbwysig i fynd i’r afael â rhai o bryderon dealladwy ein ffermwyr ac i helpu ffermwyr Cymru mewn marchnad amaethyddol Ewropeaidd gystadleuol dros ben.”

 

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2014 – Cedwir pob hawl