Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

In The News

08/09/2010 - Hyrwyddo Cymru yn Strasbwrg
Roedd Kay a'i staff yn falch i hyrwyddo'r Ryder Cup a Chymru mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Senedd Ewrop, Strasbwrg.  Fe gafwyd anerchiad gan lefarydd y Ryder Cup ac fe ddangoswyd fideo o Gymru oedd yn pwysleisio lles economaidd y gystadleuaeth i Gasnewydd a'r ardaloedd cyfagos.  Fe ddywedodd Kay, "Mae digwyddiadau o safon fyd-eang fel hyn yn profi i'r byd y gall Cymru gynnal cystadlaethau chwaraeon o'r radd flaenaf.  Mae'n rhaid croesawu'r hwb ariannol fydd yn dod i'r bobl leol yn sgil y gystadleuaeth hon."
14/09/2010 - Hysbysebiad Swydd

Rôl: Swyddog Cyfathrebu Strategaeth


Gweithio i: Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru.


Cyflog: Gellir ei drafod – yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.


Manylion: Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyfathrebu strategaeth yng Nghymru ac fe fydd yn gweithio o Gaerdydd, er y dylid disgwyl teithio’n helaeth o gwmpas Cymru.


Disgrifiad Swydd:


- Codi ymwybyddiaeth o’r Ceidwadwyr Cymreig yn Senedd Ewrop a’r etholaeth;
- Datblygu a chynnal cysylltiadau lleol;
- Trefnu ymweliadau yn yr etholaeth;
- Gweithio gyda ACau, ASau, y gymuned leol a’r cyfryngau yng Nghymru;
- Ysgrifennu cyhoeddiadau i’r wasg a monitro sylw yn y cyfryngau.


Fe fydd gan yr ymgeisydd delfrydol:


- Y gallu i gyfathrebu’n ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar;  
- Farn wleidyddol graff;
- Y gallu i weithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm;
- Agwedd hyblyg ac addasadwy tuag at weithio ac oriau gwaith;
- Drwydded yrru lawn a glân a’ch cerbyd eich hunan i’w ddefnyddio i’r gwaith
- Fe fyddai profiad gwleidyddol yn fanteisiol


Dyddiad Cau: 30ain Medi 2010


Cysylltu: Os oes ganddoch chi’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni’r rôl hon yn llwyddiannus, anfonwch lythyr cais ynghyd a’ch CV at jacquelinekay.swinburne-office@europarl.europa.eu.

19/10/2010 - Mae busnes yn dioddef o dan Lafur-Plaid
Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad wedi herio'r llywodraeth Llafur-Plaid i gymryd cyfrifoldeb am fethu'r sector busnes yng Nghymru.

http://www.welshconservatives.com/
22/11/2010 - Y Ceidwadwyr Cymreig yn cynnig dewis amgen i doriadau i'r GIG

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhoeddi ymrwymiad i gael gwared ar wastraff yng Nghyllid Drafft Llywodraeth y Cynulliad a ffordd o ddarparu gwasanaethau yn fwy effeithiol yng Nghymru.

Tra'n annerch Fforwm Polisi y Ceidwadwyr yng Nghaerdydd, fe gadarnhaodd Nick Bourne AS, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol fwriad ei grwp i gyhoeddi'i gyllid arfaethedig.

17/11/2010 - Fe ddylai'r ASEau ddeall pam bod llywodreathau'r UE yn anfodlon gwneud ymrwymiadau hir-dymor ar gyllid yr UE

Yn dilyn trafodaethau yn dod i ben ar gyllid 2011 yr UE, mae'r ASE Ceidwadol Cymreig, Dr Kay Swinburne, wedi galw ar ASEau o bob grwp gwleidyddol i ddeall pam bod llywodraethau cenedlaethol yn anfodlon gwneud ymrwymiadau ariannu hir-dymor yn ystod cyfnod pam y maent yn wynebu penderfyniadau anodd tu hwnt parthed eu diffygion cenedlaethol a delio gyda'r argyfwng parth ewro yn ei gyfanrwydd.

18/11/2010 - Y Comisiwn yn "betio bob ffordd ar ddiwygio'r PAC"

Mae Dr Kay Swinburne, yr ASE Ceidwadol Cymreig, wedi cyhuddo Comisiwn Ewrop o "fetio bob ffordd" wrth i'r Comisiynydd, Dacian Ciolos ddatgelu "Cyfathrebiaeth ar ddyfodol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)".

06/12/2010 - Ymweliad Cyfeillion Amgueddfa Cymru i Senedd Ewrop
Roedd Kay yn falch iawn i gynnal digwyddiad yn Senedd Ewrop ar gyfer Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn ddiweddar. Fe siaradodd Kay am ei gwaith fel ASE Ceidwadol dros Gymru yn Senedd Ewrop ac fe longyfarchodd y Cyfeillion am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i hybu diwylliant a threftadaeth Gymreig yng Nghymru a thu hwnt. Roedd Emma McClarkin ASE, Llefarydd Ceidwadwyr y DU dros Ddiwylliant ac Addysg, hefyd yn bresennol ac fe siaradodd hi am bwysigrwydd diwylliant a threftadaeth yn Senedd Ewrop ac ar draws Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Prif nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth am waith y Cyfeillion ar ran Amgueddfa Cymru i hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Gymreig.
 
 
Mae Kay yn falch bod Cyfeillion Amgueddfa Cymru’n rhoi ysgoloriaethau i fyfyrwyr ymchwil a bod ganddynt y casgliad gorau o luniau’r argraffiadwyr yn Ewrop ar wahan i Baris. Roedd y Cyfeillion ym Mrwsel fel rhan o’u taith tywys o amgueddfeydd Gwlad Belg.
20/12/2010 - Swinburne yn sefyll i fyny dros ffermwyr Cymru

Tra'n sylwi ar benderfyniad Senedd Ewrop, sy'n datgan bod rhaid gwarchod yn erbyn unrhyw ymgais i osgoi gwaharddiad yr UE ar gawellau batri ar gyfer ieir sy'n dodwy - sy'n dod i rym ym mis Ionawr 2012 - fe ddywedodd Kay Swinburne ASE:

"Hyd y gwn i, fe fydd pawb sy'n cynhyrchu wyau yng Nghymru yn dilyn y ddeddfwriaeth yma erbyn erbyn iddi ddod i mewn, sy'n gyrhaeddiad ardderchog...

07/01/2011 - Llanilltud Fawr : Grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi hwb cyllido i brosiect Capel Galilee

Mae’r AC dros Ganol De Cymru, Andrew RT Davies, wedi dweud mor braf oedd clywed y cyhoeddiad bod grant o £298,100 yn dod o Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ariannu prosiect lleol yng Nghapel Galilee. Fe ymwelodd Andrew â’r prosiect yn Llanilltud Fawr ddoe gyda Kay Swinburne ASE.

 
Fe gwrddon nhw â’r Parchedig Huw Butler ac aelodau o’r pwyllgor trefnu lleol sy wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod grant o bron £300,000 yn dod o Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Yn siarad ar ôl yr ymweliad, fe ddywedodd Andrew: “Dyma gynllun cyffrous, sef ceisi datblygu’r lle arddangos yng Nghapel Galilee, ac fe fydd o les mawr i’r ardal o ran addysg a threftadaeth ynghyd â hamdden a thwristiaeth.”
 
20/01/2011 - Polisi Cystadleuaeth yn yr Undeb Ewropeaidd
Hoffwn i longyfarch Derkjan Eppink ar ei adroddiad cynhwysfawr oedd wedi’i lunio mor dda ac mae’n rhoi sylw i lawer o bynciau.
 
Yn sylfaenol, fe ddylai polisi Cystadleuaeth fod wrth wraidd y farchnad sengl Ewropeaidd ac fe ddylai cyfuno egwyddorion cystadleuaeth cadarn i bob darn o ddeddfwriaeth o’r UE.
 
Fe ddylai cystadleuaeth greu marchnad gryfach i ddinasyddion yr UE a chaniatáu i’r UE fod yn fwy cystadleuol ar lefel fyd-eang.
 
Mae peryg bod yr egwyddor hon yn mynd ar goll yn yr ystod diweddaraf o ddeddfwriaeth yn y gwasanaethau ariannol – mae’n rhaid achub ar bob cyfle i greu rhagor o gystadleuaeth yn y marchnadoedd hynny sy wedi’u domiwnyddu gan chwaraewyr mawr yn y farchnad a chreu marchnad mwy hyfyw.
 
Fe allwn ni sicrhau nad ydym yn creu neu’n atgyfnerthu monopolïau trwy gefnogi mynediad agored i CCPs a sicrhau bod llif data ar gael i bob chwaraewr.
 
Mae’n rhaid cofio mai pwrpas gwreiddiol adolygiad MiFID oedd agor marchnadoedd ecwiti Ewrop i gystadleuaeth ac i sicrhau ei fod yn cael ei ymestyn i gynnwys pob dosbarth o asedau er mwyn ymestyn yr egwyddorion cystadleuol sy wedi gyrru ffïoedd i fuddsoddwyr i lawr yn sylweddol.
 
Pan fyddwn yn ystyried diwygiadau i’r asiantaethau prisio credyd a darparwyr gwasanaethau ariannol eraill fe allwn ni ystyried ble mae’r cyfyngiadau o ran cael mynediad i’r farchnad a gweithio tuag at eu torri nhw i lawr.
 
Rydw i o’r farn mai cefnogi cystadleuaeth mewn diwydiannau allweddol yw’r ffordd orau o gynhyrchu tyfiant â photensial go iawn ac i adfywio’n heconomïau mewn byd sy’n fythol newid.
18/01/2011 - Cyfraith Newydd o'r UE ar Hawliau Cleifion o ran gofal iechyd traws-ffiniol
Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi cymryd camau cadarn i gyfuno hawliau cleifion o ran mynediad i wasanaethau gofal iechyd ar draws yr UE.
 
Rydw i wedi cymryd diddordeb yn y Cyfarwyddyd hwn gan y bydd ei roi ar waith yn cael effaith benodol ar fy etholaeth – Cymru – ble, er gwaethaf trafodaethau Llywodraeth y DU â’r UE ar faterion iechyd, mae rheolaeth a darparu gofal iechyd yn gymhwyster y mae Llywodraeth y Cynulliad yn gyfrifol amdano.
 
14/02/2011 - Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am ddod â’r syrcas teithio i ben
Roedd yr ASE Ceidwadol Cymreig, Dr Kay Swinburne, yn falch o ddysgu yr hoffai 70% o’r  ASEau ddod â theithio i Strasbwrg i ben, fel y dangosdwyd mewn adroddiad a ryddhawyd gan Senedd Ewrop yr wythnos hon, “A Tale of Two Cities”.
 
Tra ei bod yn angenrheidiol i’r ASEau gwrdd yn Strasbwrg o leiaf 12 gwaith y flwyddyn, yn sedd Swyddogol y Senedd, yn dilyn cyfarwyddid y gytundeb, mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi dadlau ers talwm nad oes modd cyfiawnhau’r gost o £150 miliwn ar drethdalwyr Ewrop...
18/02/2011 - Cyfarfod ASE gyda Diamond yn troi at gau banc yn Rhaeadr
Fe gwrddodd yr ASE Ceidwadol, Dr Kay Swinburne â phennaeth Barclays, Bob Diamond yn ei rôl fel cydlynydd Grwp CDE ar faterion economaidd. Roedd hi hefyd wedi bachu ar y cyfle i’w gwestiynu ar gynlluniau i gau cangen Rhaeadr. Fe Roedd Kay yn gallu taclo’r  broblem yn uniongyrchol. Y gobaith yw y bydd hyn yn cynorthwyo’r frwydr galed sy’n cael ei rhedeg gan drigolion lleol.
 
Fe ddywedodd Kay, “Rydw i wrth fy modd bod prif weithredwr Barclays wedi gwrando ar yr angen i gangen Rhaeadr barhau a’i fod wedi dangos ei fod yn barod i feddwl ymhellach ynlyn â’r penderfyniad. Mae canghennau lleol yn asgwrn cefn bancio ledled Cymru ac maen nhw’n cynorthwyo pob rhannau o’r gymuned o fusnesau lleol i gynilwyr ifainc. Mae’r ffaith bod mwy a mwy o ganghennau lleol yn cau ar draws Cymru yn ei gwneud hi’n anos i fusnesau weithredu o ddydd i ddydd ac mae hyn yn cael effaith niweidiol ar yr economi ehangach.”
 
Gobaith Kay yw y bydd Barclays yn ailystyried ei benderfynad tra’n cydnabod effeithiau ehangach cau banciau ac y bydd busnes yn parhau’n normal yn y dref yng nghanolbarth Cymru.
05/03/2011 - Kay yn annerch Cynhadledd y Blaid Geidwadwol Gymreig
Roedd hi'n fraint i Kay annerch Cynhadledd y Blaid Geidwadol Gymreig yn ystod Fforwm y Gwanwyn yng Nghaerdydd.  Gweler y ddolen isod.

http://www.kayswinburne.co.uk/videos
22/03/2011 - ASE yn ymchwilio barn gyhoeddus ar ddiwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi gwahodd y gymuned ffermio ledled Cymru i roi’u barn ar ddiwygio’r PAC.
Er mwyn casglu safbwyntiau ac i hyrwyddo trafodaeth, fe drefnwyd cyfarfodydd cyhoeddus ar draws y wlad ar gyfer mis Ebrill.
Fe fydd cynrychiolwyr o Gomisiwn Ewrop, Senedd Ewrop a’r undebau ffermio’n bresennol.
Fe ddywedodd Kay: “Fe fydd eleni yn flwyddyn holl-bwysig i ymgynghori â’r gymuned ffermio ar y diwygiadau i’r PAC yn Ewrop.
“Mae’n rhaid i’r newidiadau sicrhau bod ein ffermwyr yn cael dêl deg ac mae gwrando ar gymaint o wahanol safbwyntiau’n allweddol mewn gwneud hyn.
“Rwy’n mawr obeithio y bydd llawer o’r rheini sydd â barn neu safbwynt ar y pwnc yn ceisio neilltuo’r amser i fynychu un o’r pedwar cyfarfod cyhoeddus hyn.
“Ynghyd â chasglu’r safbwyntiau hyn, fe fydd cyfle i siarad a thrafod.”

Ebrill 1af, Glyndwr University, Llanelwy, 6yh-9yh

Ebrill 8fed, Royal Showground, Llanfair-ym-muallt, 6yh-9yh

Ebrill 27ain, Haverfordwest Showground, 6yh-9yh
 
Ebrill 28ain, Bridges Community Centre, Sir Fynwy, 6yh-9yh
13/05/2011 - Kay Swinburne ASE – helpu busnesau bychain yng Nghymru

 Mae'r ASE Ceidwadol Cymreig,Kay Swinburne, wedi croesawu adolygiad Comisiwn Ewrop o Ddeddf Busnesau Bychain (SBA); i leihau'r baich gweinyddol ar fusnesau bychain a chanolig eu maint, i hyrwyddo mynediad gwell i gyllid ac i agor marchnadoedd newydd.

 Fe alwodd Kay am i'r Ddeddf Busnesau Bychain gael ei defnyddio i ddarparu cefnogaeth ymarferol i'r diwydiannau creadigol er mwyn eu helpu i barhau i dyfu yng Nghymru.

 Mae'r diwydiannau creadigol ar hyn o bryd yn cyflogi 5 miliwn o bobl ledled yr UE sy'n gyfateb i 2.6% o CMC (Cynnyrch Mewnwladol Crynswth) yr UE.

 Fe ddywedodd Kay:

"Rwy'n llwyr gefnogi'r targedau uchelgeisiol hyn i leihau'r baich gweinyddol ar fusnesau bychain a chanolig."

 "Mae cymaint o ddawn greadigol yng Nghymru.  Mae'n gartref i weithrediad ar gyfer busnesau newydd yn y byd gemau cyfrifiadur sydd mor broffidiol, ynghyd a chanolfan ar gyfer ardderchogrwydd diwylliannol o ran ffilm a chynhyrchu rhaglenni, ac rwyf eisiau gwneud cymaint ag y gallaf i feithrin y diwydiannau hyn."

 "Mae'n rhaid gwneud mwy trwy droi'n geiriau yn weithredoedd."

 "Mae'n rhaid i brosiectau mawr fel y Patent Ewropeaidd a'r Agenda Ddigidol ganolbwyntio ar ddarparu ar gyfer busnesau bychain fel y gallant gael eu defnyddio i ddatblygu'r egni creadigol sydd o'n cwmpas yn fusnesau go iawn sydd wir yn creu cyfoeth - darparu swyddi a dyfodol i bobl Cymru a gweddill yr UE."

18/05/2011 - Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam
Mae Kay Swinburne ASE yn cefnogi Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam a'u hymgais i sicrhau dyfodol i'r clwb.  "Rwy'n cefnogi cynlluniau'r Ymddiriedolaeth i roi perchnogaeth fwyafrifol i'r clwb a'i asedau yn ol i'r gymuned.  Mae clwb pel-droed Wrecsam a hanes gyfoethog fel un o'r clybiau pel-droed hynaf yn y DU ac mae'n hanfodol sicrhau dyfodol y clwb proffesiynol hynaf yng Nghymru i'r gymuned leol."
02/06/2011 - Rhaid i drigolion lleol fod yn ofalus wrth brynu tai yn Sbaen

Wrth i’r weinidog dros ddatblygiad yn Sbaen, Jose Blanco, lansio ymgyrch i annog pobl o Brydain i fuddsoddi mewn tai yn Sbaen, mae’r ASE Ceidwadol Cymreig lleol, Kay Swinburne wedi rhybuddio pobl bod yn rhaid iddynt fod yn wyliadwrus o’i chyfreithiau cynllunio gan eu bod wedi achosi i filoedd o berchnogion tai golli eu heiddo a’u harian.

Fe lansiodd y weinidogaeth ddatblygu ei hymgyrch ledled Ewrop yn y DU. Fe’i anelir at hyrwyddo ‘tryloywder’ y farchnad tai yn Sbaen a ‘chadernid’ ei deddfwriaeth eiddo. Fodd bynnag, mae’r Weinidogaeth yn anhebygol o danlinellu’r ffaith bod miloedd o deuluoedd o Brydain wedi buddsoddi mewn tai yn Sbaen a’u bod wedi cael eu hadfeddiannu gan y wladwriaeth yn sail cyfreithiau cynllunio ôl-weithredol. Mae’r gweithrediad yma yn aml yn golygu bod yn rhaid i’r perchnogion dalu symiau mawr i ddymchwel y tai neu i rentu’r tir maen nhw eisoes wedi’i brynu.  

Mae pwyllgor deisyfu Senedd Ewrop wedi clywed oddi wrth ddwsinau o bobl sy wedi dioddef oherwydd hyn, ac ym 2009, fe basiodd y Senedd adroddiad oedd yn galw am i’r awdurdodau yn Sbaen ailfeddwl ynglyn â’u cyfreithiau. Hyd yn hyn, mae awdurdodau Sbaen wedi anwybyddu’r galwadau hyn.


Fe ddywedodd Kay:

"Dros y ddwy flynedd diwethaf, rwyf wedi clywed straeon gan drigolion Cymru sy wedi torri ‘nghalon. Maen nhw wedi buddsoddi’u harian mewn cartrefi gwyliau neu wedi ymddeol yn Sbaen ac wedi wynebu colli popeth.
"Dydy’r ffaith bod Gweinidog Sbaen yn dod yma i hyrwyddo prynu tir ac eiddo tra bod miloedd o bobl o Brydain wedi colli’u tai, ddim yn dderbyniol. Mae’r Gweinidog Blanco yn ceisio gwyngalchu hanes enbyd ei wlad. Fe fyddwn i’n argymelll bod y gweinidog yn eistedd i lawr gyda rhai o’r bobl sy wedi cael eu heffeithio gan hyn a gwrando ar eu barn nhw ynglyn â thryloywder a chadernid deddfwriaeth eiddo Sbaen. Mae rhai o’r straeon rwyf i wedi’u clywed yn torri ‘nghalon ac yn dangos y gall y llysoedd fod yn ofer pan fo pobl yn ceisio cyfiawnder yn y maes hwn.  
“Fe fydd ASEau Ceidwadol yn parhau i ymgyrchu am i Sbaen ddod a’i chyfreithiau cynllunio i mewn i’r 21ain ganrif.”

 
16/05/2011 - Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi cael ei phenodi yn llefarydd ar faterion Economaidd ac Ariannol ar ran y Blaid Geidwadol yn Senedd Ewrop.
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi cael ei phenodi yn llefarydd ar faterion Economaidd ac Ariannol ar ran y Blaid Geidwadol yn Senedd Ewrop.
  
Mae Dr Swinburne eisoes yn siarad dros grwp y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn y Senedd.
 
Ar ôl ei phenodiad, dywedodd mai ei phrif flaenoriaeth fydd sicrhau bod sefydliadau ariannol yn cael eu rheoleiddio yn ddigonol ac i sicrhau na fyddai arian y trethdalwr byth yn cael ei ddefnyddio eto i gynnal y sector bancio. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn addo ymladd gor-reoleiddiad fyddai'n gweld sefydliadau ariannol, swyddi, arloesedd a chyllid cyfalaf menter yn symud i ffwrdd o’r DU.
 
Dywedodd:
 
"Mae angen deddfwriaeth gref ar lefel genedlaethol, Ewropeaidd a byd-eang i sicrhau bod ein gwasanaethau ariannol yn gweithredu mewn modd cyfrifol a chynaliadwy. Mae ein marchnadoedd ariannol ymysg y mwyaf effeithlon yn y byd ac mae angen i ni sicrhau eu bod yn parhau’n gystadleuol iawn er mwyn ariannu'r economi go iawn. Mae’n rhaid sicrhau sector ariannol cryf yn y DU, fydd yn gyfrifol am ariannu ein hentrepreneuriaid ac am greu cymaint o swyddi yng Nghymru. Bydd hyn yn golygu gweithio gyda'r llywodraeth glymbleidiol i gael y cydbwysedd yn iawn. "
 
01/07/2011 - Profiad Gwaith
.
Gweithio i: Dr Kay Swinburne, ASE (Cymru)
 
Cyflog: €1000 y mis
 
Manylion: Fe fyddwch yn gweithio yn Senedd Ewrop, Brwsel, am gyfnod o chwe mis. Gan ddechrau ar y 5ed Medi 2011.
 
Sgiliau angenrheidiol:
 
Diddordeb yn y diwygiadau presennol i’r gwasanaethau ariannol a materion economaidd ac ariannol.
 
Os yn bosib, fe fyddwch wedi graddio mewn Arianneg, Economeg neu “PPE”.
 
Sgiliau llythrennedd a rhifedd ardderchog
 
Sgiliau technoleg gwybodaeth (gan gynnwys defnyddio e-bost a’r We).
 
Sgiliau ymchwil cryf.
 
Y gallu i weithio oriau hyblyg mewn swyddfa brysur iawn ac i weithio fel rhan o dîm.
 
Dyddiadu cau: 15fed Gorffennaf 2011-07-01
 
Cysylltu â ni: E-bostiwch CV a llythyr cais at: jacquelinekay.swinburne-office@europarl.europa.eu
 
Yn anffodus, fe fyddwn ni ond yn cysylltu â’r ymgeiswyr llwyddiannus.
01/08/2011 - ASE yn condemnio terfynau cyflymder cyffredinol

 

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi condemnio camau gan Frwsel i greu cyfyngiad cyflymder cyffredinol o dan 20mya ledled pob ardal breswyl.

Dywedodd Kay bod y cynnig yn enghraifft arall o fiwrocratiaid Ewrop yn ceisio arddweud wrth Gymru ar faterion y dylid eu penderfynu yn lleol.

Byddai'r cynllun ar gyfer terfynau 30cilomedr yr awr, sydd eisoes wedi’i gymeradwyo gan bwyllgor cludiant Senedd Ewrop, hefyd yn gorfodi’r cyfyngiadau cyflymder araf iawn ar y rhan fwyaf o ffyrdd ein dinasoedd a’n trefi - oni bai fod lôn feicio ar wahân arnynt.

Cafodd y cynllun ei gyflwyno mewn pecyn o fesurau y mae'r pwyllgor wedi cyhoeddi y bydd yn haneru damweiniau ffordd erbyn 2020. Mae cynigion eraill yn cynnwys profion llygaid rheolaidd ar gyfer gyrwyr a chodau priffyrdd unffurf ac arwyddion ffyrdd ar draws Ewrop.

Mae beirniaid Ceidwadol o’r farn fod y cynllun yn enghraifft o wleidyddion yr Undeb Ewropeaidd yn busnesu ac mae’n codi’r posibilrwydd “lled wirion” o arwyddion ffyrdd fydd yn dweud:  Terfyn cyflymder- 18.64mph.


Dywedodd Kay: "Gall terfynau cyflymder mor isel ag 20 milltir yr awr fod yn iawn mewn rhai ardaloedd penodol iawn, yn enwedig pan fyddant yn agos at ysgolion neu feithrinfeydd, ond mae pob lleoliad yn wahanol ac mae'r rhain yn benderfyniadau sydd angen eu gwneud fesul achos – nid ar sylfaen ledled Ewrop.
"Fe fydd terfyn cyffredinol mor isel sy’n effeithio ar ardaloedd eang o’n trefi a'n maestrefi ond yn achosi drwgdeimlad ymysg gyrwyr ac fe fydd yn creu mwy o broblemau nac y bydd yn eu datrys.”

14/09/2011 - Kay Swinburne ASE - Araith ECON, Strasbwrg

 

Nid mewn swigen y mae’r argyfwng economaidd yn Ewrop ac argyfwng dyled sofran yr Ewro yn digwydd.
Mae’n digwydd ar adeg o gythrwfl digyffelyb yn holl brif economïau’r byd. Fel cyfanwaith, mae’n rhaid i Ewrop godi triliynau o ewros i ariannu 27 o economïau – felly mae angen i fuddsoddwyr brynu eu bondiau sofran. Mae’r hyn mae’r farchnad yn ei feddwl yn bwysig iawn. Cyhyd â bod angen arian ar y marchnadoedd, boed hi’n sofran ynteu’n fondiau EFSF, mae angen i ni wrando ar yr hyn maent yn ei ddweud.
 
Ar hyd o bryd, mae eu neges yn glir. Gwelwyd galw isel iawn am fondiau’r Eidal a gyhoeddwyd yr wythnos hon ynghyd â chyfraddau uchel iawn – mae hyn er gwaetha’r ffaith bod yr ECB wedi prynu biliynau o fondiau’r Eidal a Sbaeneg  yn y farchnad eilaidd. Yr wythnos hon, mae’r gyfradd llog ar gyfer bondiau’r Eidal wedi cyrraedd 5¾% - sydd ddim yn gynaliadwy i’r tair marchnad fwyaf yn y farchnad fond sofran fyd-eang.
Mae’r marchnadoedd yn ychwanegu’r gost i gwrdd â’r bosibilrwydd o 98% y bydd Gwlad Groeg yn methdalu.
A yw’r holl arbenigwyr sy’n rheoli asedau byd-eang o’u lle? Os nad ydynt am gymryd y risg buddsoddi, pwy sy’n weddill i brynu bondiau sofran y parth ewro?
Ni allwn ddisgwyl i arian cyhoeddus a’r trethdalwr arbed y genedl.
Mae angen gweithredu’n gadarn yn hytrach nag ymateb dros dro.
12/10/2011 - Cynigion y PAC yn gam yn ôl

Mae gan y Ceidwadwyr Cymreig bryderon ynghylch y diwygiad arfaethedig i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a ddadorchuddiwyd gan Gomisiwn yr UE y bore ‘ma.
 

Mae’r diwygiad i’r cynnig yn cynnwys pedwar rheoleiddiad gwahanol ac yn cwmpasu pob agwedd ar amaethyddiaeth. Fe fydd yn sail i’r PAC wedi 2013.
 
Yr agwedd allweddol yw’r cynnig i atal 30% o’r taliad fferm sengl fydd ond yn cael ei roi i’r ffermwyr sy’n cydymffurfio â’r mesurau ‘gwyrddio’, fydd yn cynnwys gorfodi ffermwyr i adael 7% o’u tir yn fraenar.
 
Fe fydd taliadau i ffermydd mawr yn cael eu capio ac fe fydd y meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer Ardal Lai Ffafriol (ALFf) yn cael eu hailasesu. Yn ogystal â hyn, fe fydd cronfa ar wahân o 3.5 biliwn ewro i ganiatáu i’r UE ymateb i argyfyngau’n gyflym.
 
Fe ddywedodd Kay Swinburne, ASE dros Gymru:
 
“Rwy’n bryderus iawn am yr effaith y bydd y cynnig hwn yn ei gael ar ffermwyr Cymru. Mae’r digwygiadau blaenorol wedi canolbwyntio ar gyfeirio’r farchnad amaethyddiaeth tuag at y farchnad ei hun, tra bod y diwygiad hwn yn cymryd cam yn ôl. Mae’n siom na fydd y cynigion yn helpu i annog cystadleuaeth gan eu bod yn rhoi rhagor o rwystrau ar y byd ffermio.
 
“Fe fydd y mesurau gwyrddio yn rhoi baich ormodol ar ffermwyr Cymru ac yn ei gwneud hi’n anoddach iddynt gynhyrchu bwyd. Mae taliadau uniongyrchol eisoes yn gorfod cydymffurfio â rheolau trawsgydymffurfio llym ac mae’r cynlluniau amaeth-amgylcheddol yn yr ail biler yn effeithiol yng Nghymru ac fe ddylen nhw gael eu datblygu ymhellach.
 
“Yn ystod cyfnod pan fo pris bwyd yn codi yn ogystal ag ofnau parthed diogelwch bwyd, mae’n anghredadwy bod y Comisiwn eisiau talu i ffermwyr i gadw tir yn fraenar.
 
“Yn y pen draw, fe fydd y cynnig hwn ond yn creu rhagor o ddibyniaeth ar fewnforio bwyd o ansawdd is o’r tu allan i’r UE.”
 
Fe ddywedodd Antoinette Sandbach AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Gwledig:
 
“Fel ag yr oeddwn i’n ofni, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu’n ormodol heb fod eisiau gyda Glastir, gan ddatgelu rhagor o ffermwyr i fiwrocratiaeth ddiangen. Nawr bod yr elfennau gwyrddio wedi’u hychwanegu i haen gyntaf y PAC, fe ddaw Glastir yn anymarferol.
 
“Dyma ddiwygiad mawr, ond mae cynigion parthed capio taliadau ar gyfer ffermwydd mawr ac ailddosbarthu ardaloedd llai ffafriol yn annymunol ac ni fyddant yn gwneud unrhyw beth i leihau biwrocratiaeth a helpu ffermwyr i gwrdd â’r nod o fwydo pobl Cymru a phoblogaeth gynyddol y byd.
 
“Mae’n rhaid i’r PAC daro cydbwysedd lle y gall helpu ffermwyr i ddarparu bwyd o ansawdd da am brisiau rhesymol tra’n sicrhau manteision amgylcheddol. Mae’r cynigion hyn yn methu’n llwyr i daro’r cydbwysedd dymunol hwn.”  
02/12/2011 - Fforwm PAC Sir Fynwy

Diolch i bawb wnaeth fynychu'r fforwm ar y newidiadau arfaethedig i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin ym Mrynbuga ar 2ail Rhagfyr. Roedd hi'n dda iawn i mi gael clywed a cheisio lleddfu'ch pryderon ynglyn a sut y bydd y newidiadau yn effeithio arnoch chi. Fe fydda i'n adrodd rhagor o fanlynion yn ol wrth i bethau ddatblygu.

25/01/2012 - ASE yn gweini gwledd o Gymru
 
 
Mae’n fraint i’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, gynnal brecwast ‘ffermdy’ yr wythnos hon – yng nghalon Brwsel.
 
Fe gynhelir y digwyddiad hyrwyddo hwn yn Senedd Ewrop ar ddydd Mercher gyda chefnogaeth Undeb Amaethwyr Cymru er mwyn hyrwyddo cynnyrch Cymru ledled Ewrop.  
 
Dyma gam arall mewn cyfres o ddigwyddiadau trwy gydol y DU sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd bwyta brecwast – ond dyma’r unig ddigwyddiad i fynd â’r neges allweddol hon dramor.
 
Fe fydd selsig Cymru, bacwn, caws ac iogwrt i gyd ar y fwydlen, wedi’u cludo i Frwsel o gynhyrchwyr lleol yng Nghymru.
 
“Mae cynnyrch ffermydd Cymru o ansawdd uchel iawn ac mae’n rhywbeth y dylen ni fod yn falch iawn ohono fe,” ddywedodd Kay.
 
“Mae’r cyfandirwyr yn rhoi pwysigrwydd mawr ar gael y cynnyrch gorau ac rydym yn bwriadu dangos iddyn nhw na allan nhw guro’r hyn rydyn ni’n ei gynnig.
 
“Brecwast yw pryd mwya pwysig y dydd, felly pa ffordd well i ddechrau na brecwast ffermdy Cymru iach?
 
“Rydw i’n siwr y bydd fy nghydweithwyr yn mwynhau pryd da. Ac i orffen, tra eu bod nhw gyda ni, wnawn ni roi dealltwriaeth well iddyn nhw am anghenion ffermwyr Cymru ar gyfer yr adolygiad i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin sy ar gyrraedd.”  
 
23/01/2012 - Araith Comisiynydd yr UE yn Ninas Llundain yn methu deall natur fyd-eang cyllid, Brwsel, 23.01.12

Wrth annerch digwyddiad yn Ninas Llundain yn y Guildhall heddiw, fe alwodd  y Comisiynydd dros farchnad fewnol yr UE, Michel Barnier ar y Ddinas i chwarae’r ‘gêm Ewropeaidd’ mewn araith eang ei natur ar agenda’r Comisiwn dros y gwasanaethau ariannol.


Fe rybuddiodd Llefarydd Economaidd Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop fod rhagdybiaeth y Comisinydd fod gwasanaethau ariannol yn gêm Ewropeaidd – yn hytrach nac yn gêm fyd-eang – yn arwydd clir o’r broblem mae’r Ddinas yn ei hwynebu...


15/02/2012 - Hwb i ffermwyr llaeth Cymru
 
Fe groesawodd yr ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, y mesurau newydd a gafodd eu pleidleisio arnynt yn Senedd Ewrop, fydd yn rhoi rhagor o bwer bargeinio i ffermwyr llaeth a rhagor o reolaeth dros y pris maen nhw’n ei dderbyn am eu llaeth.
 
Fe basiwyd y ddeddfwriaeth fel adwaith i bryderon niferus fod pwer trafod y cwmnïoedd bwyd mawr yn gyrru prisiau i lawr i lefelau oedd yn bygwth dyfodol rhai o ffermydd llaeth Cymru.
 
Yn bwysig iawn, fe gaiff Sefydliadau Cynhyrchu eu cydnabod o hyn ymlaen gan ddeddfwriaeth yr UE, fydd yn caniatáu iddynt drafod pris ar gyfer eu llaeth hyd at 33% o gynhyrchiant cenedlaethol ynteu 3.5% o gynhyrchiant yr UE gyfan. O ganlyniad, fe fydd gan y ffermwyr safle gref yn y tsiaen cyflenwi llaeth fydd yn eu galluogi i drafod ar gyfer pris gwell y litr ar gyfer eu llaeth.
 
Yn olaf, fe gaiff y ffaith nad oes cytundebau ysgrifenedig yn bodoli sylw, ac fe fydd gan y llywodraethau cenedlaethol opsiwn o gyflwyno cytundebau gorfodol.
 
Fe ddywedodd Kay:
 
 
"Mae ffermwyr llaeth Cymru wedi bod yn cael dêl wan am bris eu llaeth am yn rhy hir ac mae’r sefyllfa ariannol ansicr wedi cyfrannu at hyn. Mae’n bur annheg fod ffermwyr llaeth Cymru’n derbyn 3c ar gyfartaledd yn llai y litr na chyfartaledd yr UE ac mae’n bryd i ni newid hyn.
 
 
“Rydw i’n falch gweld fod yr UE yn ymwybodol o’r hyn mae ffermwyr llaeth yn ei brofi ledled Ewrop, gyda ffermwyr Cymru’n cael dêl waeth na’u cydweithwyr ledled yr UE. Er nad ydyw’n datrys bob problem mae ffermwyr llaeth yn ei hwynebu, mae’r ddeddfwriaeth hon yn ddechrau da tuag at unioni’r fantol pan fyddant yn trafod pris llaeth.
 
 
“Erbyn hyn, mae gan bob gwlad yn yr UE yr opsiwn i gyflwyno cytundebau. Fe fyddwn ni’n ymbilio ar i Lywodraeth Cymru wneud hyn, yn enwedig o ystyried fod y nifer o ffermwyr llaeth yng Nghymru wedi haneru o fewn y degawd diwethaf. Fe fydd y cam hwn hefyd yn cynnig y sefydlogrwydd maen nhw wedi bod yn gofyn amdano am yn hir iawn.
 
“Dyma gam mawr i’r cyfeiriad iawn, ac yr wyf yn siwr y caiff ei groesawu gan ffermwyr llaeth ledled Cymru.”
 
29/02/2012 - Dr Kay Swinburne ASE a David Davies AS yn ymladd ar ran Clybiau Bocsio yng Nghymru

 

Fe fydd Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, yn ogystal â David Davies AS Mynwy, Llywydd Cymdeithas Bocsio Amatur Cymru yn ymweld ag Aberhonddu ddydd Gwener i gwrdd â’r prif hyfforddwr a chyn bencampwr pwysau trwm Cymru, Andy Griffiths, a’i dîm hyfforddi.
 
Mae chwaraeon yn dod â manteision cymdeithasol a manteision iechyd i bawb, ac fel rhan o’i gwaith ar Bwyllgor Addysg a Diwylliant Senedd Ewrop, mae Kay yn ymweld â bocswyr ifainc mewn clybiau o gwmpas Cymru.
 
"Rydym yn hynod falch fod gan Kay ddiddordeb mewn bocsio ac wedi helpu’r clwb gydag offer oedd ei angen gymaint arnon ni – gall godi arian fod yn anodd iawn ac mae pob cyfraniad bach yn helpu,” ddywedodd Andy Griffiths, sy’n rhedeg y clwb bach yn Aberhonddu. Fe ddechreuwyd y clwb yn 2006 gan Andy ac mae’n darparu hyfforddiant bocsio i bobl ifainc Aberhonddu.
 
Mae David Davies AS, sydd wedi ymladd sawl ornest elusennol fel ‘The Tory Tornado’, yn cefnogi ymdrech Kay i alluogi pobl ifainc sydd am ymgymryd â bocsio, i gael y cyfle i wneud hynny.
 
Fe ddywedodd, “Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai sylfaen bocsio yw neidio i mewn i’r ring a chyfnewid pwniadau gyda’ch gwrthwynebwr. Mewn gwirionedd, dyna ran fach iawn o focsio – prif sylfaen bocsio yw hyfforddi’n drwyadl. Dydy llawer o’r bobl sy’n hyfforddi yn y clybiau bocsio byth yn camu i mewn i’r ring, ond mae’r croeso iddyn nhw yr un mor wresog.
 
 "Fel bocsiwr gweithredol fy hunan, rwy’n ymwybodol o’r manteision ar gyfer pobl ifainc ac mae’n wych gweld Kay yn ymwneud â phobl ifainc yn y ffordd hyn.”
 
Mae Kay yn gweithio gyda chlybiau ledled Cymru i helpu i ddarparu offer sylfaenol i helpu pobl ifainc wrth iddynt ddatblygu mewn bocsio. "Mae tîm hyfforddi gwych yn Aberhonddu ac rwy’n falch y gallwn gefnogi’r gwaith gwych maen nhw’n ei wneud yn y gymuned leol. Ar hyn o bryd, mae 113 o glybiau cysylltiedig ledled Cymru gyda thua 4,600 o aelodau, gan gynnwys llawer o bobl rhwng 10 a 24 mlwydd oed. Mae gan Gymru hanes o feithrin pencampwyr bocsio o radd fyd-eang ac rwy’n hynod o gefnogol i’n hieuenctid sy’n ymwneud â’r fabolgamp hon.
 
"Rwy’n edrych ymlaen at ddilyn eu datblygiad wrth iddyn nhw gystadlu mewn twrnameintiau ledled Cymru.”
 
01/03/2012 - Kay Swinburne ASE yn dathlu Dydd Gwyl Dewi
 
Wrth i bobl ledled Cymru ddathlu Dydd Gwyl Dewi heddiw, fe ddaeth Kay Swinburne ASE â darn o Gymru i Frwsel y bore ‘ma (1af Mawrth). Fe gynhaliwyd y digwyddiad i godi ymwybyddiaeth am Gymru yn Senedd Ewrop ar gyfer yr ASEau ledled Ewrop a’r Cymry sy’n gweithio yn y ddinas, er mwyn iddyn nhw fwynhau bara brith, pice ar y maen a the!
 
Wrth annerch y digwyddiad, fe ddywedodd Kay:
 
“Rwy’n falch iawn o’m etifeddiaeth Gymreig ac rwy’n awyddus i ddangos pa mor gyfoethog yw ein hanes a’n diwylliant ni i’m cydweithwyr ledled Ewrop.
 
“Gallwn ni i gyd ddysgu lawer o un o ddiarhebion mwyaf enwog Dewi Sant, ‘gwnewch y pethau bychain’; fe ddylen ni wneud y pethau bychain mewn bywyd. Rwy’n credu ei bod yn arbennig o berthnasol i’r ASEau wrth iddyn nhw geisio gwneud gwahaniaeth i’r bobl maen nhw’n eu cynrychioli ledled Ewrop.
 
“Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb!”
 
07/03/2012 - Rheolau UE newydd i greu trafodion diogeliadau trawsffiniol mwy diogel


Parthed y cynlluniau i reoleiddio’r isadeiledd sy’n caniatáu i werth 900 triliwn ewro o drafodion diogeliadau gael eu setlo bob blwyddyn, mae adroddwr Senedd Ewrop wedi dweud fod argymhellion y Comisiwn a gyhoeddwyd heddiw yn ddechrau da.


Mae llefarydd Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop, Dr Kay Swinburne ASE, wedi dweud y dylai’r rheoleiddiad gwrdd â gofynion cyhoeddwyr diogeliadau a buddsoddwyr, yn enwedig pan fyddant yn masnachu ar draws marchnad sengl yr UE. Fodd bynnag, mae hi hefyd am sicrhau fod y ddeddfwriaeth yn gymesur a’i bod yn cydnabod natur fyd-eang trafodion diogeliadau.

Fe fydd yr argymhellion ar yr hyn a elwir yn Storfeydd Diogeliadau Canolog (sy’n caniatáu taliadau bron pob trafodyn diogeliadau) yn golygu y bydd safonau cyffredin yn cael eu cyflwyno i wella diogelwch trafodion trawsffiniol, i wella effeithlonrwydd taliadau terfynol trwy greu marchnad fewnol gystadleuol ar gyfer trafodion CSD Storfa Diogeliadau Canolog, ac i weithredu fframwaith rheoleiddiadol gan gynnwys gofynion gochelgarwch uwch i Storfa Diogeliadau Canolog.
 
Fe fydd yr argymhellion yn ychwanegu at yr argymhellion sydd eisoes yn bodoli i wella isadeiledd y farchnad ariannol gan gynnwys rheoleiddio masnachu a chlirio (a dalwyd sylw iddynt gan MiFID ac EMIR), ac i gyflawni ymrwymiadau G20 yr UE i’r perwyl hwn.  

Fe ddywedodd Dr Swinburne:

"Mae’r Comisiwn wedi rhoi man dechrau da i ni ar ein gwaith. Mae Storfeydd Diogeliadau Canolog yn gweithredu dros 900 triliwn o drafodion bob blwyddyn, felly mae’n bwysig ein bod yn gosod fframwaith rheoleiddiadol yn ei le fydd yn gwella diogelwch ac effeithlondeb i’r cyhoeddwyr a’r buddsoddwyr.
“Mae gwella’r isadeiladedd i ganiatáu mynediad trawsffiniol haws i’r prosesau talu o fewn marchnad sengl yr UE yn gam cadarnhaol ymlaen; mae’n rhaid fod yn ymwybodol o’r rôl fyd-eang mae storfeydd diogeliadau canolog yn ei chwarae.  Rwy’n croesawu’r newidiadau hyn er mwyn gwella safonau gweithredu.”
 
"Mae’n rhaid i ni gydnabod fod Storfeydd Diogeliadau Canolog yn Sefydliadau Ariannol o Bwys Systemig (SIFIS) a phe tasen nhw’n methu, fe fyddai’n drychinebus i’r system ariannol yn ei chyfanwaith. Felly, os oes rhaid wrth fesurau arbennig, fel trwyddedau bancio ar gyfer rhai rhannau o’u busnesau, mae’n rhaid gwneud hyn yn ofalus fel na fyddwn ni’n ymyrryd ar fodel sydd wedi gweithio cystal trwy gydol anrhefn ariannol y blynyddoedd diwethaf.
“Mae cost gwneud taliad terfynol i fuddsoddwyr yn Ewrop yn enfawr o’i gymharu â’r costau isel a welir yn y UD. Mae’n rhaid gwastatáu’r maes chwarae a dymchwel rhwystrau’r buddsoddwyr fel y gall farchnadoedd ariannol yr UE fod yn gystadleuol ar lefel fyd-eang a chwrdd â gofynion yr economi gyfan.”
08/03/2012 - World Kidney Day 2012


Mae Kay yn falch i gefnogi World Kidney Day 2012. Fe gewch chi ragor o fanylion trwy

http://www.worldkidneyday.co.uk/

ac fe allwch chi ddod o hyd i wybodaeth bellach yn adran 'Erthyglau' y wefan hon.
15/03/2012 - Rhaid i wyddoniaeth arwain y frwydr yn erbyn feirws fferm newydd

Fe alwodd y Ceidwadwyr heddiw ar i’r UE sicrhau fod gwyddonwyr yn ymateb yn drwyadl ac yn brydlon i fygythiad feirws da byw Schmallenberg.  

Fe ddywedodd yr ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, yn dilyn trafodaeth yn y Senedd yn Strasbwrg heddiw y byddai gwyddoniaeth yn hanfodol er mwyn dysgu mwy am y clefyd ac i ddatblygu dulliau o’i rwystro rhag lledaenu ymhellach.
 
Fe ddaeth feirws Schmallenberg i’r fei eleni gan achosi diffygion geni ysgytwol mewn gwartheg a defaid. Erbyn hyn, mae dros 2,000 o achosion wedi’u cofnodi ledled Ewrop, gan gynnwys sawl cant o achosion yn Lloegr. Fe groesodd y feirws y Sianel o’r Iseldiroedd a Gwlad Belg.
 
Fe ddywedodd Kay: “Nid ydym yn gwybod lawer am y feirws hyd yn hyn ac nid oes triniaeth neu frechiad ataliol ar hyn o bryd.
 
“Nid ydyw’n glefyd hysbysadwy, ond yr ydym yn ymbilio ar y ffermwyr i gofnodi achosion er mwyn i’r rhagddarpariadau priodol gael eu gwneud ac er mwyn i ni ddysgu mwy am y clefyd.
 
“Nid oes tystiolaeth y gellid effeithio ar iechyd bodau dynol, ond fe allai’r niwed masnachol i’r ffermwyr y mae eu stoc yn cael eu heffeithio arnynt gan y feirws, fod yn ofnadwy.
 
“Fe faswn ni’n annog i Gomisiwn Ewrop sicrhau fod gwyddonwyr yn taclo’r cwestiwn yn drwyadl a gofyn a allwn ni ddod o hyd i driniaeth gynnar i’r clefyd hwn a gofyn a allai brechiadau fod yn effeithiol.
 
“Mae ei ddatblygiad ledled Ewrop wedi bod yn raddol hyd yn hyn, ond mae’n dal i achosi pryder. Fodd bynnag, fe’i credir y caiff ei gario gan wybed mân a mosgitos – felly fe allai’r gwanwyn hwn a misoedd yr haf fod yn allweddol o ran ei atal neu fel arall.”
 
Fe alwyd am y drafodaeth yn Senedd Ewrop gan yr ASE dros Ogledd Iwerddon, James Nicholson, llefarydd amaethyddiaeth Grwp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop. 
 
“Er nad ydy ffermwyr Cymru wedi gweld achosion o’r feirws newydd hyd yn hyn, mae’n rhaid fod yn wyliadwrus ac adrodd unrhyw achosion tybiedig yn ôl yn brydlon.
 
“Mae’n hanfodol ein bod yn dysgu gwersi o’r tafod glas – feirws a basir ymlaen ar bryfaid sy’n effeithio ar ddefaid a gwartheg a groesodd o Ewrop gwpl o flynyddoedd yn ôl. Nid yw feirysau fel hyn yn parchu ffiniau rhyngwladol. Mae’n rhaid ymateb i fygythiad Schmallenberg ar lefel gyfunol, fydd yn sicrhau fod arbenigedd ein milfeddygon ar gael yn brydlon pan fo’i angen.”
 
19/03/2012 - Llongyfarchiadau i Dîm Rygbi Cymru!
Fe hoffwn i longyfarch Tîm Rygbi Cymru am wneud Cymru’n wlad mor falch ar ôl chwarae cystal yng ngemau Cystadleuaeth y Chwe Gwlad eleni. Oherwydd llwyddiant y tîm mewn ennill y Gamp Lawn, mae llygaid y byd bellach ar Gymru ac mae talent Cymru i’w gweld gan bawb. Llongyfarchiadau!
20/03/2012 - Dr Kay Swinburne ASE a David Davies AS yn ymladd ar ran Clybiau Bocsio yng Nghymru
 
Fe fydd Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, yn ogystal â David Davies AS Mynwy, Llywydd Cymdeithas Bocsio Amatur Cymru yn ymweld â Chas-gwent ddydd Iau i gwrdd â’r prif hyfforddwr a Terry Dymock a’i dîm.

Mae chwaraeon yn dod â manteision cymdeithasol a manteision iechyd i bawb, ac fel rhan o’i gwaith ar Bwyllgor Addysg a Diwylliant Senedd Ewrop, mae Kay yn ymweld â bocswyr ifainc mewn clybiau o gwmpas Cymru.
 
"Rydym yn hynod falch fod gan Kay ddiddordeb mewn bocsio ac wedi helpu’r clwb gydag offer oedd ei angen gymaint arnon ni – gall godi arian fod yn anodd iawn ac mae pob cyfraniad bach yn helpu,” ddywedodd Terry Dymock, sy’n rhedeg y clwb bach yng Nghas-gwent.
 
Mae David Davies AS, ‘The Tory Tornado’, a Llywydd Cymdeithas Bocsio Amatur Cymru, yn cefnogi ymdrech Kay i annog cymaint o bobl ifainc â phosib i ymgymryd â bocsio. “Fel bocsiwr brwd fy hunan, rwy’n gwybod beth all hyfforddi’n rheolaidd ei wneud ar gyfer pobl ifainc ac mae’n wych gweld Kay yn ymgymryd â phobl ifainc yma. Rwy’n falch y gall Kay gefnogi clwb lleol yn fy ardal i.
 
Fel rhan o brosiect cymdeithasol ehangach, mae Kay yn gweithio gyda chlybiau ledled Cymru i helpu i ddarparu offer sylfaenol I gynorthwyo pobl ifainc wrth iddynt ddatblygu yn y fabolgamp hon. “Mae Terry a’i dîm yn gwneud gwaith gwych yng Nghas-gwent ac rwy’n falch y gallwn ni gefnogi’r gwaith gwych mae’n ei wneud yn y gymuned leol. Ar hyn o bryd, mae 113 o glybiau cysylltiedig ledled Cymru gyda thua 4,600 o aelodau, gan gynnwys llawer o bobl rhwng 10 a 24 mlwydd oed. Mae gan Gymru hanes o feithrin pencampwyr bocsio o radd fyd-eang ac rwy’n hynod o gefnogol i’n hieuenctid sy’n ymwneud ag unrhyw fabolgampau.
 
"Rwy’n edrych ymlaen at ddilyn eu datblygiad wrth iddyn nhw gystadlu mewn twrnameintiau ledled Cymru.”
 
21/05/2012 - Ymchwil i farwolaeth y wenynen fêl i’w groesawu
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd rhaglen gynhwysfawr o ymchwil i gwymp nifer y gwenyn mêl ledled Ewrop.


Dros y misoedd diwethaf, mae Kay wedi talu cryn sylw i’r argyfwng sy’n effeithio ar boblogaeth y wenynen fêl yng Nghymru. Yr haf diwethaf, fe lansiodd Kay ymgyrch i ‘Arbed yr Wenynen’ yn Sioe Frenhinol Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dirywiad serth ym mhoblogaeth y wenynen fêl a’r rôl bwysig maent yn ei chwarae mewn peillio cnydau. Yn dilyn hyn, fe eiliodd hi’r galwadau am i arian yr UE gael ei neilltuo ar gyfer astudio’r cwymp yn nifer gwenyn mêl ar draws Ewrop.

Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau'.
23/05/2012 - Fe fydd Treth ar Drafodion Ariannol yn gwaethygu problemau Ewrop, yn lle eu datrysFe gafodd ASEau eu rhybuddio heddiw y byddai Treth ar Drafodion Ariannol yn beth gwael nid yn unig i Brydain, ond i Ewrop gyfan.
 

Fe ddywedodd Kay Swinburne, llefarydd y Ceidwadwyr ar faterion economaidd ac ariannol yn Senedd Ewrop, ei bod yn bryd i wleidyddion yr UE fod yn onest am y niwed y byddai’r dreth yn ei achosi i gynilwyr Ewrop, i’w heconomi ac i’w sefydlogrwydd ariannol.


Cyn pleidlais yn sesiwn lawn Strasbwrg ar yr egwyddor o dreth ledled yr UE, fe ddywedodd hi: “Rhywun yn pryunu ty yn Sbaen ac yn talu €2,000 ychwanegol ar forgais cyffredin [1]; pensiynwr yn Yr Almaen yn colli 4% o elw ar ei fuddsoddiadau opsiynau ecwiti [2]; menter fychan neu ganolig ei maint yn Ffrainc yn wynebu talu 90% yn fwy ar gyfer ymddiogelu cyfnewidfeydd tramor [3] – dydw i DDIM yn disgrifio effeithiau bancio ysglyfaethus neu sioc economaidd allanol. Dydw i ddim ond yn egluro’r hyn mae cefnogwyr y Dreth ar Drafodion Ariannol yn fodlon ei orfodi ar eu hetholwyr mewn ymgais annoeth i wneud i rywun – i unrhyw un – dalu am argyfwng ariannol 2008... (Darllenwch ragor o'r ddolen isod.)

23/05/2012 - Clwb Rotari Lleol yn ymweld â Senedd Ewrop i gwrdd ag ASE lleol

 

Fe groesawodd yr ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, Glwb Rotari Aberystwyth ar eu hymweliad i Senedd Ewrop yn Strasbwrg (23ain Mai).
 
Yn ogystal â chwrdd â Kay, fe gwrddodd y grwp â Swyddogion Ewropeaidd ac ASEau eraill, i ddysgu am sut mae’r Senedd yn gweithio ac i weld trafodaeth yna!
 
Fe ddywedodd Kay, a aned yn Aberystwyth,
 
“Roeddwn i wrth fy modd fod Clwb Rotari Aberystwyth yn gallu dod i Strasbwrg i godi’r materion sydd o bwys iddyn nhw yn uniongyrchol gyda fi. Roedd pryderon, yn arbennig, am y ffordd mae’r cronfeydd yn cael eu defnyddio yng Nghymru. Er gwaetha’r ffaith fod y Cymoedd a Gorllewin Cymru’n ddilys ar gyfer arian o’r UE, mae’n debyg fod y Cymoedd yn elwa fwy ar y cronfeydd hyn.
 
“Fe gytunodd y grwp hefyd fod angen datblygu’r dolenni band-eang a’u defnyddio nhw fwy yng Ngorllewin Cymru. Rwyf wastad wedi dadlau y dylai hyn fod yn ganolbwynt Cymru gan y bydd yn hybu busnesau ac yn eu caniatáu nhw i dyfu.
 
“Roedd hi’n wych gweld aelodau o’m tref enedigol yma.”
 
 
06/06/2012 - Y Comisiwn yn cyhoeddi’i argymhellion i ddatrys problemau’r banciau


Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi’i argymhellion hir-ddisgwyliedig heddiw i greu fframwaith cyffredin i ddelio â’r banciau sydd mewn trafferth.

Bwriad yr argymhellion yw sicrhau na fydd y trethdalwr yn y dyfodol yn gorfod talu am fethiannau’r banciau.
Maen nhw’n agor y posibilrwydd o greu canllawiau clir ar gyfer ymyrraeth gan y rheoleiddiwr ac am rywfaint o gymorth trawsffiniol rhwng y cronfeydd datrys.
 
Fe ddywedodd Kay Swinburne, Llefarydd y Ceidwadwyr ar Faterion Economaidd ac Ariannol, nad oedd yr argymhellion wedi dod yn rhy fuan: “Dyma rywbeth a ddylai fod wedi digwydd yn syth ar ôl ymddangosiad cyntaf yr argyfwng bancio. Banciau’n methu oedd sbardun yr argyfwng yn 2008 ac fe ddylai mechanwaith er mwyn delio â methiannau bancio trawsffiniol fod wedi cael ystyriaeth lawn a bod yn weithredol erbyn hyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
03/07/2012 - Kay Swinburne ASE yn dod yn Real-Life Entrepreneur Champion
 
Mae Kay Swinburne ASE wedi ymgofrestru yn Real-Life Entrepreneur Champion.
 
Fel Real-Life Entrepreneur Champion, mae Kay yn cytuno:
 
·         Gwrando ar bryderon Real-Life Entrepreneurs ac i hyrwyddo’u hachos
·         Cynrychioli buddiannau Real-Life Entrepreneurs ar lefel Ewropeaidd
·         Cydnabod fod miloedd o entrepreneuriaid yn gweithio’n galed i gefnogi Cymru ac economïau Ewrop
·         Cefnogi Ffederasiwn Busnes Bach yn ei ymgais i gael y ddêl orau i Real-Life Entrepreneurs... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau') 
 
 
19/09/2012 - EuropaBio’s 3rd Annual Most Innovative EU Biotech SME Award 2012
Mae Kay yn hapus iawn i gynnal EuropaBio’s 3rd Annual Most Innovative EU Biotech SME Award 2012. Dyma gyfle unigryw i ddarganfod sut mae gwyddonwyr gorau Ewrop yn gweithio tuag at greu dyfodol gwell i Ewrop ac i glywed am yr heriau maent yn eu hwynebu.
 
Fe gynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher 19eg Medi yn Senedd Ewrop, Brwsel, ystafell rhif ASP1E2. Fe allwch gofrestru o 5.30yh, cyn bwrw ymlaen at yr anerchiadau am 6yh.
 
Mae Kay wedi gweithio’n agos ac wedi ymweld â llawer o gwmnïoedd uwch dechnoleg yng Nghymru ac mae’n credu’n gryf fod SMEs yn cynnig cyfleoedd cyffrous i Ewrop fel cyfanwaith ac i Gymru ddatblygu ac adeiladu’i chryfder economaidd. Fe ddywedodd, “Rwyf wrth fy modd i allu cynnal y digwyddiad cyffrous yma i hyrwyddo ac i wobreuo SMEs uwch dechnoleg ac rwy’n edrych ymlaen at eu croesawu nhw a phobl eraill sydd â diddordeb i’r seremoni eleni.”
20/09/2012 - Cynllun buddsoddi uwch-dechnoleg yn Abertawe yn cael ei groesawu

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad heddiw fod £60m o Fanc Buddsoddi Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi ym Mhrifysgol Abertawe, fe ddywedodd yr ASE Ceidwadol dros Gymru Kay Swinburne fod gan y cynllun botensial i greu canolfan ymchwil uwch-dechnoleg fyddai’n annog twf economaidd ar gyfer cenhedloedd y dyfodol.

Fe ddywedodd hi: “Dyma newyddion bendigedig. Mae ymchwil a datblygiad yn allweddol mewn trawsffurfio perfformiad economaidd ac mae’n holl-bwysig i ni wneud popeth y gallwn ni i helpu i’r byd buses a gwyddoniaeth academaidd weithio gyda’i gilydd i’r perwyl hwn. Pan fo hyn yn digwydd, mae ymchwil yn dod yn gatalydd go iawn dros dwf ac fe gewch chi glystyrau o fusnesau bychain a mwy eu maint yn tyfu ochr yn ochr â’r sefydliadau academaidd.”
11/10/2012 - Kay Swinburne ASE yn cael ei henwi'n Fenyw Fwyaf Dylanwadol mewn Technoleg a Masnach


Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol Cymru wedi cael ei henwi’n fenyw fwyaf dylanwadol mewn technoleg a masnach gan y Financial News. 

Yn ystod eu noswaith wobreuo dros ragoriaeth mewn technoleg a masnach yn Ewrop, fe enwyd Kay yn enillydd y wobr fawr ei bri hon.

Fe dynnodd y gwobreuon sylw at gyrraeddiadau y cwmnïoedd a’r unigolion hynny sy’n gweithio ar draws y maes technoleg a masnach yn y marchnadoedd ariannol Ewropeaidd, o’r cyfnewidfeydd stoc a phlatfformau masnachu amgen, i’r gwerthwyr meddalwedd a thimoedd technoleg wybodaeth.

Fe ddywedodd Kay Swinburne ASE, “Rwyf wrth fy modd i fod wedi derbyn y wobr hon. Mae’n dystiolaeth i’r gwaith gwych mae ‘nhîm i wedi bod yn ei wneud ar ddeddfwriaeth ddiweddar ar y marchnadoedd ariannol.”
17/10/2012 - Dathlu 20 mlynedd o'r farchnad sengl
Fe roddodd Kay anerchiad ar banel adnabyddus yng Nghaerdydd i ddathlu 20 mlynedd o'r farchnad sengl a'r help i fusnesau yng Nghymru. 
06/11/2012 - Kay Swinburne ASE yn rhoi sylw i Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth ledled Ewrop

Fe gynhaliodd Kay Swinburne, yr ASE Ceidwadol Cymreig ddigwyddiad ym Mrwsel heddiw (6ed Tachwedd) i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ledled Ewrop mewn cydweithrediad ag Autism Cymru i gael yr ASEau i arwyddo’r “Supporting Autism Strategy in Europe”. 

  
Fe wnaeth y fenter ar y cyd hon a arweiniwyd gan Dr Kay Swinburne ASE, rhwng Autism Europe a’r Celtic Nations Autism Partnership ac Autism Cymru, gefnogi nifer o weithdai sy’n archwilio i’r hyn sydd ei angen i ddatblygu strategaethau awtistiaeth cenedlaethol a rhyngwladol, ac archwilio’r cyfleoedd gyda’r Llywyddiaeth Wyddelig gan gynnwys ASD fel blaenoriaeth.
 
Fe groesawyd y datblygiad a gaed ar strategaeth awtistiaeth yn yr UE yn ystod gweithdai’r diwrnod gan yr areithwyr Mrs Zsuzsanna Szilvasy – Llywydd Autism Europe a Hugh Morgan OBE – Prif Swyddog Gweithredol Autism Cymru.
 
 
Wrth annerch y digwyddiad, fe ddywedodd Kay, “Mae’n holl-bwysig fod strategaeth awtistiaeth ledled Ewrop yn bodoli a bod y gwledydd yn gweithio gyda’i gilydd gan rannu ymarfer orau a syniadau. Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Autism Cymru i sicrhau fod y camau priodol yn eu lle i roi sylw i awtistiaeth yng Nghymru.”   
07/11/2012 - Dywedwch wrthon ni am eich problemau tâp coch


Mae’r ASE lleol Kay Swinburne yn cynnig ei gwasanaeth fel modryb ofidiau ar gyfer busnesau bychain sydd yn cael eu hunain yn gandryll am dâp coch.

 
Mae Kay yn galw ar entrepreneuriaid ac arweinwyr mentrau bychain a chanolig (SMEs) yng Nghymru i gysylltu â hi am eu prif bryderon ynghylch rheolau a rheoleiddiadau gor-feichus – yn enwedig y rheini sy’n deillio o Frwsel.
 
Mae hi wedi ysgrifennu at sefydliadau masnach a chwmnïoedd ledled y wlad i ofyn iddyn nhw gymryd rhan mewn arolwg barn ledled Ewrop er mwyn llunio braslun o’r ddeddfwriaeth sy’n achosi’r trafferthion mwyaf i fusnes.
 
Mae’r cam hwn yn dilyn menter gan y Comisiynydd Ewropeaidd dros Ddiwydiant ac Entrepreneuriaeth, Antonio Tajani, sy’n dweud ei fod eisiau darganfod y 10 deddf mwyaf cyfyngiadol ar gyfer mentrau bychain a chanolig ar ddeddflyfrau’r UE. Mae e wedi lansio ymgynghoriad fydd yn parhau tan 21ain Rhagfyr, pan fydd y Comisiwn yn dadansoddi’r canlyniadau ac yn asesu’r hyn sydd angen ei wneud i helpu busnesau bychain.
 
Mae Kay yn gofyn i fusnesau ysgrifennu ati hi er mwyn iddi fod yn ymwybodol o’u pryderon cyn anfon yr wybodaeth i’r Comisiwn ym Mrwsel.
 
"Fe ddywedodd hi: “Rydw i am i bobl fusnes leisio’u barn – i ddweud wrtha i am yr hyn sy’n eu gwylltio. Yn lle grwgnach ymysg eu hunain am y problemau mae tâp coch yn eu creu iddyn nhw, fe ddylen nhw adrodd eu pryderon yn ôl ataf i - ac fe fydda i’n dweud wrth Frwsel.
 
“Ar yr un pryd, gobeithio cael dealltwriaeth werthfawr o hwyliau busnesau yn y rhanbarth a’r heriau mae pobl yn eu hwynebu.”
 
Fe ddywedodd hi: “Mae’r Comisiwn yn dweud ei fod eisiau clywed am y problemau sy’n wynebu busnesau bychain. Mae’n dweud ei fod yn ceisio torri tâp coch ond mae e eisiau cyfarwyddid ar ba rannau sydd angen ymyrraeth.
 
"Gadewch i ni eu cadw nhw at eu gair a dweud yn union beth sy’n digwydd wrthyn nhw.”
(Llofnodwch ein hymgyrch o dan 'Ymgyrchoedd')
20/11/2012 - Kay Swinburne ASE yn cael ei dyfarnu’n un o’r 40 Prydeinwyr mwyaf dylanwadol yn yr UE

 

 
Fe ddyfarnwyd Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol Cymru’n un o’r 40 Prydeinwyr mwyaf dylanwadol ar bolisi’r UE mewn rhestr i farcio 40 mlynedd o aelodaeth y DU o’r UE. Fe grëwyd y rhestr gan banel nodedig o arbenigwyr ar faterion y DU a’r UE i restru’r 40 o’r Prydeinwyr mwyaf dylanwadol ar bolisi cyfredol yr UE - yr oedd yn cynnwys ASEau, Gweinidogion y DU, gweision sifil, llysgenhadon, lobïwyr ac academyddion. (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’)
16/01/2013 - Ofnau yn Strasbwrg am werthu Maes Awyr Caerdydd

Fe feirniadwyd argymhellion dadleuol yn Senedd Ewrop i fynd â Maes Awyr Caerdydd dan feddiant cyhoeddus fel camddefnydd posib o arian y trethdalwr.

Fe gyfeiriodd yr ASE Ceidwadol Kay Swinburne at gynlluniau mawreddog Llywodraeth Lafur Cymru i ymwneud â’r diwydiant awyrennau pan y gwnaeth hi ymyrryd yn ystod sesiwn lawn y Senedd yn Strasbwrg.

Fe siaradodd hi yn ystod trafodaeth ar gyllideb gyhoeddus i gwestiynu bwriad a doethineb y Cynulliad mewn buddsoddi arian y cyhoedd mewn maes awyr sy’n ei chael hi’n anodd iawn i barhau. (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')
24/01/2013 - Pleidlais yn Senedd Ewrop ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn methu i ddod â diwygiad

Mae sesiwn ddau ddiwrnod pwyllgor amaethyddol y Senedd oedd yn penderfynu’i safbwynt ar ddiwygio’r PAC wedi dod i ben. Dyma’r tro cyntaf i’r ASEau gael pwerau cyd-ddeddfu o dan Cytundeb Lisbon.

 
Mae’r newidiadau arfaethedig i’r PAC a basiwyd gan yr ASEau yn bygwth dad-wneud diwygiadau blaenorol wnaeth ddatgyplysu taliadau oddi ar gynhyrchu a mynd â’r ffermwyr yn agosach at y farchnad, tra’n gwneud dim byd i fynd i’r afael â heriau diogelwch bwyd neu unrhyw amcanion amgylcheddol pellach...  (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
 
12/03/2013 - ASEau’n argymell gwelliannau i’r cynigion archwiliad a chylchdro gorfodol, Strasbwrg

Fe bleidleisiodd pwyllgor Economeg Senedd Ewrop (ECON) neithiwr ar y cynigion dadleuol newydd o’r Comisiwn Ewropeaidd parthed y diwygiadau i’r farchnad achwilio yn yr UE. Wrth ymateb i bryderon ynghylch yr effaith negyddol y gallai gylchdroi’r cwmnïoedd achwilio ei chael, fe fabwysiadwyd Pwyllgor ECON gynnig i gyflwyno tendro rheolaidd ar gyfer gwaith archwilio bob saith mlynedd.

Wrth siarad yn dilyn y bleidlais, fe ddywedodd prif aelod y pwyllgor ar y diwygiadau a llefarydd economeg grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop, Kay Swinburne ASE:
 
"Dyma ymateb gymseur i’r galwadau i wella archwilio cwmnïoedd Ewropeaidd sy’n annog cyfranddalwyr i gymryd rhagor o ddiddordeb yn y ffordd y mae cwmnïoedd yn cael eu rhedeg, heb gynyddu’r gost i’r busnesau. (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
 
13/03/2013 - Pa ddiwygiadau? Yr UE yn methu i gyflawni ar y PAC

 
Fe basiwyd pecyn siomedig o newidiadau arfaethedig i Bolisi Amaethyddol Cyffredin Ewrop yn Senedd Ewrop heddiw.
 
 
Fe ddylai’r bleidlais hon wedi bod yn gyfle euraidd i Aelodau Senedd Ewrop ddiwygio hanfod y PAC, gam mai dyma’r tro cyntaf i’r PAC gael ei ystyried o dan y broses gydbenderfynu. Fodd bynnag, yn y bôn, mae’r bleidlais heddiw yn gyfle colledig i roi system lai wastraffus a thecach i ffermwyr a’r trethdalwyr. (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
08/04/2013 - Marwolaeth drist y Farwnes Thatcher


Rwy’n hynod o drist i glywed am farwolaeth y Farwnes Thatcher y bore ‘ma, oedd yn ysbrydoliaeth barhaol i fi fy hunan ac i gymaint o bobl eraill ledled Cymru a’r DU trwy gydol ei bywyd.
 

Fe roedd hi’n Brif Weinidog benigamp, oedd yn pleidio achos gwerth economaidd masnach rydd a theg ac mae buddion hynny yn dal i’w gweld ar lefel Ewropeaidd trwy’r farchnad sengl, dros 25 mlynedd yn ddiweddarach.
01/05/2013 - Kay yn Lansio Canllawiau Newydd at Gyllid yr UERoedd Kay yn falch iawn i lansio'i dau ganllaw newydd at gyllid Ewropeaidd. Gobaith Kay yw y byddant yn annog ac yn cefnogi etholwyr yng Nghymru i gael mynediad at ac i wneud defnydd trwyadl o'r cronfeydd Ewropeaidd sydd ar gael.

Ewch at 'Ein Llyfrynnau' isod, neu cysylltwch a Kay trwy 'Cysylltu a Kay' uwchben, ac fe fyddwn yn anfon copi o'r llyfrynnau atoch chi yn uniongyrchol.
21/05/2013 - Ie dros fynd i’r afael ag osgoi talu trethi – Na dros dreth-ewro gyffredin!Fe fydd ASEau Ceidwadol yn gwrthod heddiw I gefnogi camau maen nhw’n pryderu fyddai’n gam cyntaf tuag at dreth gorfforaeth gyffredin – wedi’u gweithredu ledled Ewrop yn dilyn sêl bendith Brwsel.

 
Mae’r mesurau sy’n peri gofid yn bodoli mewn dau adroddiad a gyflwynwyd i Senedd Ewrop heddiw. Bwriad y ddau yw mynd i’r afael ag osgoi talu trethi – ond maen nhw’n difetha’r bwriad  da hwnnw gyda llu o gynigion sylweddol y gellid eu defnyddio i baratoi'r ffordd at gyfundrefn dreth gyffredin.
 
Mae’r ASEau Ceidwadol yn gwrthwynebu’n chwyrn y syniad o’r hyn a elwir yn Common Consolidated Consolidated Tax Base (CCCTB) ac felly byddant yn ymatal ar y pecyn yn ei gyfanrwydd, er gwaethaf eu cefnogaeth gref ar gyfer yr holl fesurau synhwyrol i sicrhau bod aml-wladolion yn talu eu holl drethi yn llawn ac yn deg... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau') 
22/05/2013 - Undeb fancio yr UE yn gosod sylfaen i Ewrop aml-gyflymder, StrasbwrgFe ddywedodd Kay Swinburne ASE heddiw fod y cytundeb a gytunwyd arno ar Undeb Fancio’r UE yn foment ‘arloesol’ sy’n gosod mecanwaith ar gyfer UE aml-gyflymder mewn lle, wrth i’r ASEau gynnal pleidlais ar oruchwyliwr unigol ar gyfer banciau’r Parth ewro.
 
 

Fe bleidleisiodd yr ASEau heddiw ar gynlluniau i greu Mecanwaith Goruchwylio Unigol, fyddai’n gwneud Banc Canolog Ewrop yn gyfrifol am sicrhau sefydlogrwydd ariannol y rhan fwyaf o fanciau’r Parth ewro… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’)

18/06/2013 - ASE Cymru yn croesawu cefnogaeth ar gyfer ieithoedd sydd mewn peryglMae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi croesawu penderfyniad Senedd Ewrop i fynd i’r afael â’r bygythiad i ieithoedd sydd mewn perygl ledled yr UE.

 

Fe bleidleisiodd aelodau pwyllgor diwylliant y Senedd heddiw i gymeradwyo adroddiad sy’n galw ar i Aelod-wladwriaethau’r UE i warchod ieithoedd sydd mewn perygl ac i ddatblygu strategaethau sy’n mynd i’r afael â’r bygythiadau sy’n eu hwynebu. 


Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at achosion cyfoes ledled yr UE, er enghraifft yr iaith Gymraeg, lle mae mesurau rhagweithiol wedi arwain at ddefnydd ehangach o’r iaith ar draws y gymdeithas.  Mae’n ymbilio ar yr Aelod-wladwriaethau i gefnogi rhannu gwybodaeth ac arfer gorau er mwyn gwarchod ieithoedd ledled yr UE... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')


26/06/2013 - Rhai Gwelliannau i Gymru yn nêl y Polisi Amaethyddol Cyffredin, Brwsel


Fe heriodd yr ASE Ceidwadol Cymreig, Dr Kay Swinburne, Lywodraeth Cymru heddiw i sicrhau bod ffermwyr yng Nghymru yn cael y canlyniad gorau posibl o’r diwygiadau i Bolisi Amaethyddol Cyffredin Ewrop.


Wrth siarad ar ôl cytundeb a gaed yn dilyn trafodaethau hir yn Lwcsembwrg rhwng Aelodau Senedd Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd, a gweinidogion ffermio yn yr UE, fe alwodd Dr Swinburne ar i weinidogion yng Nghaerdydd "weithredu’r rheolau newydd yn ddoeth”.


Fe ddywedodd hi fod angen i’r cynigion ar gyfer hyblygrwydd rhanbarthol gwell gael eu defnyddio i’r fantais eithaf er budd y diwydiant ffermio yng Nghymru... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')


02/07/2013 - Profion cyfnodol addasrwydd i'r ffordd ar gyfer cerbydau modur a’u hôl-gerbydau (trelars)
Mae sicrhau bod y cerbydau sydd ar ein ffyrdd mor ddiogel ag y bo modd a gwella diogelwch ar ffyrdd yr UE, wrth gwrs, yn rhywbeth sydd o’r pwys mwyaf.

Fodd bynnag, mae gennyf i bryderon ynghylch y cynnig i sefydlu safonau gofynnol cyffredin ledled yr UE ar gyfer gwiriadau cerbyd ar ffurf rheoleiddiad yn lle cyfarwyddeb.

Yr wyf yn croesawu'r ffaith bod rhai o'r meysydd o bryder yn y cynnig ar gyfer profion addasrwydd i'r ffordd cyfnodol wedi cael sylw, gan gynnwys cydnabod y ffaith y dylai ceir hanesyddol gael eu heithrio o'r ddeddfwriaeth.

Fodd bynnag, rwyf yn parhau i bryderu am y cynnig i gynnwys ôl-gerbydau ysgafn (dan 3.5 tunnell) o fewn cwmpas y rheoliad hwn. Mae'r cynigion hyn ar gyfer profi ôl-gerbydau ysgafn yn feichus gyda chostau diangen ar gyfer perchnogion carafannau o fewn Cymru a’r ffermwyr hynny sy'n cludo nifer fach o anifeiliaid yn lleol. Ac yn fwy cyffredinol, ar gyfer y gweithredwyr busnesau micro llai sy'n defnyddio ôl-gerbydau i gludo nwyddau o gwmpas Cymru. Yr wyf yn gobeithio bod modd eithrio’r holl ôl-gerbydau llai (o dan 3.5 tunnell) pan fydd y testun hwn yn dychwelyd i'r cyfarfod llawn.

11/09/2013 - ASE Ceidwadol Cymreig yn croesawu’r “galwad i ddeffro” yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl, Strasbwrg


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

18/09/2013 - ASE Cymreig yn ymuno â phanel beirniaid biotechnoleg

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
08/10/2013 - Sigaréts electronig yn ddiogel oherwydd gwelliant gan yr ASEau Ceidwadol

Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')23/10/2013 - Kay Swinburne yn ymuno â’i chyd-ASEau Ceidwadol yn Strasbwrg i alw ar Gomisiwn Ewrop i weithredu yn erbyn tâp coch

Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
20/11/2013 - Lleoli Senedd Ewrop Mewn Un Lle


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013 - Malala Yousafzai yn Derbyn Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013 - Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu


Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
26/11/2013 - Gwneud y Mwyaf o Gryfderau Prifysgolion Mewn Ymchwil ac Arloesi o'r Radd Flaenaf ar gyfer Heriau’r 21ain GanrifRoedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

04/12/2013 - ASE Ceidwadol Cymreig yn croesawu rhoi statws PGI i Pembrokeshire Early Potatoes


Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl