Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

ASEau Ceidwadol yn condemnio “trethi ar Ddinas Llundain” Strasbwrg, 28.09.11

 
Fe allai treth arfaethedig a gynlluniwyd gan yr Undeb Ewropeaidd ar drafodion ariannol ysgogi allfudo niweidiol iawn o fusnes a swyddi o Lundain, mae’r ASEau Ceidwadol wedi rhybuddio heddiw.
 
Roedd cyhoeddi’r cynlluniau i greu Treth Drafodion Ariannol Ewropeaidd yn ganolbwynt i araith Cyflwr yr Undeb gan y Llywydd Jose Barroso i Senedd Ewrop.
 
Fe honnodd ei bod yn ffordd angenrheidiol a theg o fynd i’r afael ag argyfwng Economaidd Ewrop.
 
Ond fe ddywedodd Kay Swinburne, Llefarydd y Ceidwadwyr ar faterion economaidd ac ariannol: "Nid treth ledled yr UE yw hon, ond yn dreth ar Ddinas Llundain.”
 
Fe ddywedodd y byddai unrhyw dreth Ewropeaidd ar drafodion ariannol (FTT) oedd yn cynnwys y Deyrnas Unedig heb weddill y cenedlaethau economaidd sy’n arwain y G20, yn arwain at fusnesau yn gadael Prydain ac yn mynd i wledydd eraill.
 
Fe esboniodd: "Fe ellir symud trafodion yn hawdd. Nid yw hyn mor astrus â symud pencadlys.”
Heb gytundeb fyd-eang, fe fyddai FTT Ewropeaidd yn gwthio’r trafodion alltraeth i’r marchnadoedd hynny na reoleiddir cystal. Fe fyddai swyddi di-ri yn y canolfannau ariannol ac mewn llawer o’r diwydiannau cysylltiedig yn cael eu colli. Fe ddywedodd; ”Mae arbenigwyr yn y diwydiant yn credu y gallai’r banciau newid cymaint â 30% o werth eu cyfranddaliadau trwy Singapore ac i ffwrdd o Lundain heb gwrdd ag unrhyw drafferthion o’r rheoleiddwyr.
 
"Efallai bod y Llywydd Barroso a’r Comisiwn yn credu eu bod wedi dod o hyd i ffordd daclus o godi refeniw – yn eu hanobaith i greu cynllun i arbed yr ewro – ond, mewn gwirionedd, fe fyddai treth ar drafodion ariannol Ewropeaidd ond yn rhoi mantais fawr i’n cystadleuwyr dramor.
 
Mewn economi fyd-eang, mae gan y sefydliadau ariannol ddewis agored ynglyn â ble y maent yn masnachu a ble maent yn archebu llafur byd-eang. Mae’r FFT Ewropeaidd yn wahoddiad i fynd i rywle arall, ac fe fydd Llundain yn talu’r pris yn y pen draw.
 
Fe ddywedodd os yw treth drafodion yn mynd yn ei blaen yn Ewrop, y dylai gynnwys gwledydd y parth ewro yn unig a gadael sector gwasanaethau ariannol Prydain yn rhydd i gystadlu am fusnes yn ddi-rwystr.
 
“Os oes raid wrth FTT, mae’n rhaid iddi fod yn ddatrysiad i’r parth ewro i broblem o’r parth ewro.
 
"Fel arall, fe fydd y DU yn colli biliynau o refeniw treth a swyddi di-ri. Mae gan y DU ardoll banc yn ei le yn barod fydd yn codi £2.5 biliwn y flwyddyn erbyn 2012-13, gan sicrhau bod y bancwyr yn gwneud cyfraniad mewn ffordd sy’n annog ymarferion ariannol mwy sefydlog.
 
"Ni allwn aberthu llwyddiant Dinas Llundain mewn ymgais ffug i atgyfnerthu’r parth ewro.”
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl