Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Camau bach tuag at helpu busnesau bychain a chanolig eu maint (SMEs) yn Ewrop, 24.02.11

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Dr Kay Swinburne, wedi croesawu adolygiad y Comisiwn Ewropeaidd ar y Small Business Act (SBA), sef fframwaith o gynlluniau deddfol ac anneddfol sy’n ceisio lleihau’r baich gweinyddol ar fusnesau bychain a chanolig eu maint (SMEs); hyrwyddo mynediad well i gyllid; ac agor marchnadoedd newydd, y tu mewn i’r Farchnad Sengl a thu hwnt.
 
Fe ddywedodd Kay ei bod yn galonogol bod yr SBA yn gweithio tuag at ddatrys y problemau sy’n rhwystro busnesau bach a chanolig eu maint rhag tyfu, sef:
 
  • Adolygiad o ‘Gyfarwyddyd Taliadau Hwyr’ yr UE – fe fydd hyn yn sicrhau na fydd llif arian busnesau bach a chanolig eu maint yn dioddef oherwydd cwmnïoedd sy’n talu’n hwyr
  • prawf busnesau bychain a chanolig eu maint ‘SME test’ ar gyfer argymhellion newydd o’r Comisiwn;
  • canolfan SME newydd yn Tsieina fydd yn cynorthwyo busnesau bychain i gael mynediad i’r farchnad sy’n ymddangos; a
·              yn dilyn anghytundeb chwyrn yn y Senedd, fe ddaethpwyd o hyd i gytundeb ar Patent Ewropeaidd – fe ddaeth y Senedd i gytundeb ar gynnig yr wythnos diwethaf fydd yn galluogi 11 gwlad i barhau gyda dull patent sengl.
 
 
Mae cynnig arall yn cynnwys adolygiad o’r rheolau caffaeliad cyhoeddus yn yr UE. Y mis diwethaf, fe gynigiodd y Comisiwn i ddiwygio’r rheolau hyn fel bod caffaeliad cyhoeddus, sy’n gyfrifol am tua 17 y cant o gynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) yr UE, yn gallu cynorthwyo busnesau i dorri tir newydd ac i gynnig mwy o gytundebau i fusnesau bychain a chanolig eu maint. Fe fydd hyn yn arbennig o fuddiol i fusnesau bychain a chanolig eu maint yng Nghymru ac i helpu i fagu ffyniant economaidd. 
 
Mae adolygiad SBA a gyhoeddir heddiw yn cynnwys nifer o enghreifftiau o fesurau ymarfer da; fodd bynnag, mae Kay yn pryderu na fydd pob llywodraeth genedlaethol yn gweithredu nifer helaeth o’r awgrymiadau a gyflwynwyd gan y Comisiwn. Er enghraifft, dim ond naw gwlad o’r UE sy wedi integreiddio prawf SME i’w prosesau penderfynu cenedlaethol, a dim ond wyth gwlad oedd wedi dechrau hybu côd ymarfer da yr UE i helpu busnesau bychain a chanolig eu maint i gael mynediad i’r farchnad gaffaeliad gyhoeddus.
 
Fe ddywedodd Kay:
 
“Ni allai adolygiad yr SBA fod wedi dod yn ystod amser gwell, o ystyried yr hinsawdd economaidd gyfredol sydd ohoni. Fe fydd busnesau ar draws Cymru yn croesawu ymrwymiad yr UE at wneud eu bywydau yn haws a darparu’r gefnogaeth angenrheidiol maen nhw wedi bod yn gofyn amdani, sef mynediad well i gredyd.
 
“Rydw i’n arbennig o hapus gyda pharodrwydd y Comisiwn i adolygu’r rheolau caffaeliad cyhoeddus, yn arbennig gan fod tua 42% o gaffaeliad cyhoeddus yn yr UE yn mynd i fusnesau bychain a chanolig eu maint. Fodd bynnag, mae’n drueni nad yw Llywodraeth y Cynulliad yn monitro’u cytundebau i sicrhau bod y busnesau bychain a chanolig eu maint yn cael chwarae teg yng Nghymru. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithredu cyllideb caffaeliad cyhoeddus o £4.3 biilwn ac fe roddwyd tua 50% o hynna i gwmnïoedd sy’n gweithredu o Gymru. Mae’n rhaid i Lywodraeth y Cynulliad wella’i systemau monitro a gweithredu côd ymarfer da mor gynted a phosib er lles busnesau Cymru.
 
“Mae’r datblygiad a wnaed trwy greu Patent Ewropeaidd yn galonogol gan y bydd yn cyfrannu at gefnogi pobl sy’n torri tir newydd ac entrepreneuriaid yng Nghymru.
 
“Mae llwyth o ddynion busnes yng Nghymru ac mae’n rhaid harnesu a chefnogi’u syniadau heb eu trwytho nhw mewn rheoleiddiad. Fe fydd busnesau bychain a chanolig eu maint yn allweddol mewn dod â thwf economaidd i Gymru ac fe fydda i’n parhau i weithio gyda’m cydweithwyr i sicrhau bod y Comisiwn Ewropeaidd yn deall yr hyn sydd ei angen ac fe fydda i’n parhau i ymladd yn erbyn unrhyw ddeddfwriaeth bellach o’r UE fydd yn effeithio ar fusnesau Cymreig yn niweidiol.”
 
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl