Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Erthygl ar dreuliau

Fe gymerwyd y camau mwyaf trylwyr a chynhwysfawr ynglyn â threuliau a lwfansau aelodau seneddol gan David Cameron, Arweinydd y Blaid Geidwadol.

Mae Aelodau Senedd Ewrop yn derbyn lwfansau ac mae rhai treuliau y gallant hawlio o dan system sy wedi’i dylunio i weithredu ar draws 27 o wledydd. Y Ceidwadwyr oedd y grwp cyntaf yn Senedd Ewrop i gyhoeddi manylion am y rhain yn wirfoddol.

Mae’n ffurflen ‘Right to Know’, sy eisoes wedi’i chyhoeddi ar lein, yn rhoi rhestr gynhwysfawr o staff, manylion am y cyrifyddion sy’n delio â’u cyflogresi a chostau teithio i Frwsel, Strasbourg a phobman arall a manylion am gost y lwfansau dyddiol ac i’r swyddfa. Mae’r ffurflenni ‘Right to Know’ ar gyfer pob un o’r aelodau seneddol Ewropeaidd ar gael ar www.conservativeeurope.com (cliciwch ar ‘right to know’ ar ben cornel dde’r wefan).

Yn ogystal â hyn, mae pob ASE Ceidwadol a gymerodd ei sedd yn Senedd Ewrop ar 14eg o Orffennaf 2009 wedi arwyddo ymrwymiad i bobl Prydain sy’n cynnwys ymrwymiadau tryloywder a moesau yn ogystal ag ymrwymiadau gwleidyddol parthed: gwrthwynebu integreiddiad gwleidyddol i’r UE a’r ewro, dychwelyd pwerau i reolaeth Brydeinig a thorri cyllid yr UE.

Dyma’r ymrwymiadau Tryloywder a Moesau:

 • Cyhoeddi ymddatodiad o gostau’r swyddfa i gyd, wedi’i eilio gan gyfrifydd tystysgrifedig.
 • Cyhoeddi manylion pob taith, gan gynnwys teithiau yn ôl ac ymlaen i Frwsel a Strasbourg a theithiau i unrhyw drydedd wlad.
 • Cyhoeddi enwau pob staff, cytundebwyr ac ‘asiantau talu’ yr ydym yn eu defnyddio.
 • Cyhoeddi pob treuliau sy’n cael eu hawlio ar lein a’u diweddaru ar sylfaen chwarterol. Fe geith manylion yng Nghofrestr Diddordebau’r Aelodau eu cyhoeddi ar wefan Aelodau Ceidwadol Senedd Ewrop – bydd hyn yn darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol i aelodau o’r cyhoedd gael mynediad llawn i fanylion am dreuliau’u ASEau Ceidwadol.
 • Parhau i wrthwynebu – ac i bleidleisio yn erbyn – ariannu cronfa pensiwn yr ASEau gydag arian cyhoeddus.
 • Cyhoeddi manylion am bob cyfarfod gyda lobïwyr a grwpiau diddordeb. Fe fyddwn ni ond yn derbyn nawdd gan lobïyr a grwpiau diddordeb lle bo’n briodol i rôl ASE, a phan fo’r nawdd hwn yn werth mwy na £50, fe fydd yn cael ei restru yng Nghofrestr Diddordebau yr Aelodau. Ni fydd unrhyw ASE Ceidwadol yn derbyn anrhegion wrth lobïwyr neu grwpiau diddordeb.
 • Ymdrechu i’r safonau hyn ledaenu ar draws Senedd Ewrop

Cyfansoddiad

 • Cefnogi hawl pobl Prydain i gael dweud eu dweud – trwy refferendwm – ar unrhyw drosglwyddiad arfaethedig o bwerau.
 • Gwrthwynebu unrhyw ymgais pellach i integreiddio Prydain ym mhellach i’r UE.

Yr Economi

 • Sicrhau nad yw Prydain yn ymuno â’r ewro.
 • Cefnogi dychwelyd deddfwriaeth gymdeithasol a chyflogaeth i reolaeth wladol
 • Gweithio ar gyfer Ewrop agored a hyblyg sy’n dymchwel ffiniau masnachol, y tu mewn i a thu allan i’r UE a gosod llwybr i wledydd eraill ymuno â’r UE yn dibynnu ar broses ymuno trwyadl.
 • Gweithio ar leihau costau gweinyddu deddfwriaeth yr UE gan 25 y cant.
 • Amddiffyn yr ‘opt-out’ i’r Cyfarwyddeb Oriau Gweithio.

Mwy am Lai

 • Gwrthwynebu gwariant gwastraffus trwy gydol yr UE a galw am i gyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbourg ddod i ben.
 • Ceisio arbed hyd at filiwn o ewros bob blwyddyn a gosod terfyn uchaf ar gyllid yr UE.
 • Parhau i bleidleisio yn erbyn cyfrifon yr UE hyd nes eu bod yn cael eu clirio gan archwiliwr.
 • Amddiffyn ad-daliad y DU fel nad ydym yn talu mwy nag sy’n deg.
 • Galw am ddeddfwriaeth i ddarparu mwy o dryloywder, mynediad i ddogfennau a rhyddid gwybodaeth parthed sefydliadau’r UE.
Mae ASEau hefyd wedi pleidleisio’n gyson dros ddiwygio system treuliau’r ASEau. Mae Deddf ASEau newydd yn dod i rym gydag agoriad y Senedd newydd ym mis Gorffennaf, sy’n ymateb i’n hawydd i newid tâl a strwythur treuliau’r ASEau, gan gynnwys teithio ar lefel cost a chyflog cyffredin – mae ASEau ar hyn o bryd yn derbyn yr un cyflog a’u Haelodau Seneddol cenedlaethol.
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl