Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Esboniad o'm Pleidleisiau, Strasbwrg, 19.01.12

Gwastraff offer trydanol ac electronig, Strasbwrg 19.01.12
 
Mae’r adroddiad hwn ar wastraff offer trydanol ac electronig yn taro’r cydbwysedd iawn yn nhermau’r hyn a ddylai gael ei benderfynu arno ar lefel yr Aelod-wladwriaeth a’r UE.
 
 
I Gymru, fe fydd y ffordd y caiff y targed casglu ei gyfrif yn elfen allweddol. Fe gaiff y dull cyfredol ei gadw tan 2012/13 ac ar ôl hynny, fe fydd targed casglu dros dro o 45% o offer electronig a thrydanol a tharged o 65% ar y farchnad o 2020. Fe fydd gan yr Aelod-wladwriaethau fel yn fy ngwlad i, y cyfle i ddewis dilyn targed 85% fwy anturus, os dymunant wneud hynny. Ar yr un pryd, yr wyf yn croesawu’r cynnig y bydd y Comisiwn yn helpu’r Aelod-wladwriaethau hynny sydd yn cael trafferth cwrdd â’r targedau hyn gyda newidiadau trawsnewidiol.
 
 
Tra ei bod yn bwysig cynyddu’r offer electronig a thrydanol sy’n cael ei ailgylchu, mae hi yr un mor bwysig na ddylai’r agwedd fod yn rhy orchmynnol ond y dylai rhoi’r hyblygrwydd i’r Aelod-wladwriaethau ddewis y targed mwyaf cyraeddadwy iddynt hwy.
 
 
Fe fydd cyrraedd canlyniad cadarnhaol yn brosiect hir dymor, ond mae’n rhaid i bob un o’r Aelod-wladwriaethau geisio cyflawni’r ymrwymiad hwn.
 
 
Defnyddio cynhyrchion bywleiddiadol a’u lle ar y farchnad, Strasbwrg 19.01.12
 
Mae cynnal y defnydd o gynhyrchion bywleiddiadol yn absenoldeb dewisiadau amgen effeithiol yn holl-bwysig ar gyfer diwydiant, ein cartrefi a’n cymunedau. Mae’r adroddiad hwn yn cydbwyso’r anghenion o ran eu defnyddio tra’n gwarchod lefel uchel o amddiffyniad ar gyfer iechyd bodau dynol ac anifeiliaid a’r amgylchedd. Mae’n bwysig y caiff proses asesu’r cynhwysyn gweithredol ac awdurdodaeth ddilynol cynnyrch bywleiddiadol eu cynnal i’r safonau cyfredol er mwyn sicrhau’r lefel uchaf o amddiffyniad.  
 
 
Mae gennyf i gefndir mewn biocemeg ac yr wyf yn croesawu’r ffaith y bydd adolygiad rheolaidd o’r bywleiddiaid gyda chyfyngiad o ddeng mlynedd rhwng eu derbyn yn y lle cyntaf neu eu hadnewyddu. Fodd bynnag, er gwaetha’r adroddiad sy’n cynnig gwahardd carsinogenau, mae’n bwysig iddynt fod ar gael i’w defnyddio mewn dull rheoleiddiedig mewn plaladdwyr i reoli llygod, a ddefnyddir yn eang gan y gymuned ffermio yn fy rhanbarth i, sef Cymru.  Byddai eu defnyddio’n ddiogel, mewn ffordd reoleiddiedig yn fwy dymunol o lawer na gwaharddiad llwyr.
 
 
Yn olaf, yr wyf yn cefnogi’r rheolau arfaethedig ar gyfer adnabyddiaeth gyffredin fydd yn gwneud lle ar gyfer marchnad sengl ar gyfer bywleiddiadau ar draws yr UE.
 
 
Strategaeth Ofod ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd, Strasbwrg 19.01.12
 
Mae’r adroddiad ar strategaeth ofod i’r Undeb Ewropeaidd yn gwneud cynigion call i’r hyn sydd yn awr yn gymhwyster rhanedig yn ôl y Gytundeb ar yr UE. Trwy gael strategaeth ofod yr UE, fe fydd hyn yn hyrwyddo casglu’r adnoddau a’r wybodaeth er mwyn i ni wneud cynnydd arloesol a go iawn fydd o les i’r UE gyfan. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y byd mwy-fwy cymhleth rydym yn gweithredu ynddo.
 
 
Fe fydd strategaeth ofod yr UE yn sicrhau mynediad annibynnol i’r gofod. Fe fydd hi hefyd yn caniatáu datblygiad pellach o Galileo, ein prosiect system morwriaeth lloeren ac yn ein cynorthwyo mewn datblygu ein system gosod o fanylder uchel.
 
 
Hefyd, rwyf yn cefnogi’r rhaglen Monitro Byd-eang dros yr Amgylchedd a Diogelwch, fydd yn darparu gwybodaeth annibynnol ac awtonomaidd parthed yr amgylchedd a diogelwch. Fe alluogodd yr wybodaeth i’r gwneuthurwyr polisi wneud dewisiadau doeth pan oeddent yn darparu deddfwriaeth ar gynigion amgylcheddol i’r dyfodol.
 
 
Osgoi Gwastraff Bwyd : ar gyfer dolen fwyd fwy effeithiol yn yr UE, Strasbwrg, 19.01.12
 
O ystyried y pwysau a roir ar ein ffermwyr eisoes i gynhyrchu rhagor o fwyd gyda llai o adnoddau, mae’r adroddiad ar sut i osgoi gwastraff bwyd yn taro’r nodyn iawn. Gydag amcangyfrif y Cenhedloedd Unedig y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 9 biliwn erbyn 2050, mae hi ond yn synhwyrol ein bod yn lleihau gwastraff bwyd fel rhan o’n strategaeth i gyflenwi bwyd.
 
 
Yr wyf yn cefnogi strategaeth wedi’i chydlynu ledled yr UE, a sefydlu rhwydwaith i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth ac ymarfer da ar sut yr ydym yn lleihau gwastraff bwyd ar draws y ddolen fwyd. Fe ddylai’r rhwydwaith hwn geisio cydlynu ymchwil ymhellach a datblygu technolegau gwell er mwyn trin gwastraff bwyd.
 
 
Mae’r adroddiad yn cydnabod fod angen i’r diwydiant chwarae ei ran trwy leihau gwastraff bwyd yn ffurf papur lapio.
 
 
Mae’n rhaid i ni sicrhau fod marchnad gystadleuol yn cyflenwi’n bwyd mewn modd economaidd ac effeithiol. Fodd bynnag, mae’n rhaid bod yn ofalus nad ydym yn anwybyddu datrysiadau i’r farchnad gyda deddfwriaeth sy’n or-feichus. Mae’n rhaid i’r rheini sy’n gwneud polisi weithio tuag at ddatrysiadau sydd yn gymesur â’r broblem hon.
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl