Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Esboniad o’m pleidleisiau, Strasbwrg, 12.06.12

Diffinio cydweithrediad datblygu gydag America Ladin
 
Mae un ym mhob tri o bobl America Ladin yn dal i fyw o dan y llinell dlodi. Dydy 28 miliwn o’i dinasyddion ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu ac fe amcangyfrifodd y Gronfa Ariannol Ryngwladol y byddai ei chynnyrch domestig crynswrth yn tyfu ar gyfradd o 4.5%. Rwy’n croesawu adroddiad Senedd Ewrop ar ddiffinio cydweithrediad datblygu gydag America Ladin gan ei fod yn iawn cydnabod bod yn rhaid i’r UE gynorthwyo’r rhanbarth i waredu tlodi ac i helpu i hyrwyddo datblygiad cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy.
 
 
Fe ddylai’r UE weithio gyda’r rhanbarth i gefnogi datblygiad a sefydlogrwydd trwy leihau anghydraddoldebau cymdeithasol. Fel rhanbarth economaidd sydd ar dwf, mae’n synhwyrol y dylai’r UE ddwyshau ei rôl i gryfhau masnach a’r cysylltiadau buddsoddi sydd eisoes yn bodoli gydag America Ladin fel cyfanwaith, ac yn arbennig Brasil a Mecsico, sydd yn bartneriaid strategol ar gyfer buddsoddiad a masnach yn eu tro.
 
Gweithgareddau gwirfoddol traws-ffiniol yn yr UE
 
Rwy’n gefnogol iawn o’r gweithgareddau gwirfoddol hynny sy’n sicrhau ansawdd bywyd gwell i’m hetholwyr Cymreig. Yn ogystal â’u gwerth cymdeithasol, maen nhw’n rhoi sgiliau pwysig i’r rheini sy’n gwirfoddoli ac fe fydd hyn yn gwella eu cyflogadwyedd.
Tra fy mod i’n cydnabod pwysigrwydd a buddiannau hyrwyddo gweithgareddau gwirfoddol traws-ffiniol ledled yr UE ac yn y byd ehangach, doeddwn i ddim yn gallu cefnogi’r adroddiad yn gyfan gwbl. Rwy’n credu fod cynlluniau fel hyrwyddo gwirfoddoli mewn chwaraeon neu iechyd ymysg yr ieuenctid, a chydweithrediad agosach gyda gwledydd y trydydd byd o werth mawr. Fodd bynnag, mae gennyf i bryderon am y cyfeiriadau a wnaed yn yr adroddiad ynglyn ag ariannu hyn. Dydw i ddim yn cytuno y dylai awdurdodau lleol, rhanbarthol neu ryngwladol gael eu mandadu i neilltuo arian ar gyfer mudiadau sy’n ymwneud â gweithgareddau gwirfoddol. Ni alla i chwaith gefnogi’r argymhellion i greu rhaglen sawl blwyddyn newydd fyddai, mewn gwirionedd, yn gwarantu arian ar gyfer prosiectau gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod economaidd newidiol hwn, fe ddylai’r awdurdodau fod yn rhydd i benderfynu a ddylen nhw glustnodi arian ar gyfer y prosiectau grwp gwirfoddol hyn neu ei ddefnyddio ar gyfer blaenoriaethau gwladol eraill. Mae gweithgareddau gwirfoddol i’w clodfori, ond ni ddylen nhw gael eu diogelu mewn cyllidebau gwladol.

 
 
Amddiffyniad rhwydwaith mewnol difrifol: tuag at ddiogelwch seiber byd-eang
 
 
Gyda bygythiadau diogelwch seiber mwy-mwy eu maint, mae’n gall i’r UE adolygu ac i ddatblygu ei strategaeth o ran amddiffyn y rhwydwaith mewnol allweddol. Mae ymosodiadau diogelwch seiber wedi gwneud llanastr llwyr ledled yr UE ac mae eu tactegau wedi dod yn fwy-fwy soffistigedig.
 
Fe all effeithiau ymosodiad fod yn niweidiol iawn ac yn gostus, yn enwedig ar gyfer busnesau sydd yn aml yn dioddef oherwydd bod eu heiddio deallusol yn cael ei ddwyn. Mae fy llywodraeth i wedi cydnabod hyn ac wedi pennu diogelwch seiber yn un o’i blaenoriaethau pennaf.  Fodd bynnag, dydy’r bygythiadau hyn ddim yn cydnabod ffiniau cenedlaethol ac felly rwy’n cefnogi bod yr UE yn cydlynu’i hymdrechion i adweithio yn erbyn unrhyw ymosodiadau ar raddfa fwy. Oherwydd nad ydy’r UE yn dioddef o’r ymosodiadau hyn ar ei phen ei hunan, mae’n synhwyrol datblygu strategaeth ac ymateb sydd wedi’u cydlynu’n fyd-eang, yn ogystal â chwmnïoedd preifat, i’w hatal, ac rwy’n ymbilio fod angen persbectif byd-eang wrth i ni ddatblygu strategaethau i atal bygythiadau diogelwch seiber i’r dyfodol.
 
Cydweitheio ar bolisi ynni gyda’n partneriaid y tu hwnt i’n ffiniau

Mae disgwyl i boblogaeth y byd gyrraedd 9 biliwn erbyn 2050 ac mae disgwyl i alw am ynni dros y byd gynyddu gan 40% erbyn 2030 ac felly fe fydd y gystadleuaeth am danwydd ffosiledig prin yn cynyddu i’r un perwyl. Mae’n rhaid i’r Aelod-wladwriaethau o fewn yr UE ddatblygu a chydlynu eu polisïau ynni gyda phartneriaid strategol, yn enwedig o ystyried yr heriau cyfoes rydym yn eu hwynebu i sicrhau diogelwch ein hynni.
 
Mae rhai o’r Aelod-wladwriaethau’n dod yn fwy-fwy gyd-gysylltiedig o ran darpariaeth ynni ac felly fe allai ymateb sydd wedi’i chydlynu gan yr UE helpu diogelu ynni i’r UE fel cyfanwaith.
Mae hi hefyd yn bwysig i’r UE droi at nifer o wledydd i gyflenwi’i hynni, er mwyn osgoi dibynnu ar nifer fechan o gyflenwyr. Mae angen cryfhau cysylltiadau gyda phartneriaid strategol allweddol, gan gynnwys Rwsia. Er fy mod i’n cefnogi pwysigrwydd amrywiaeth a datblygu’r rhwydwaith mewnol er mwyn gwella diogelwch ein hynni, ni allaf i gefnogi’r galw i’r Comisiwn ymwneud â thrafodaethau pob Aelod-wladwriaeth â’r drydedd wledydd er gwaethaf a oes angen eu help neu a ydym yn gofyn amdano. Gan fod hyn yn rhedeg yn erbyn egwyddor datganoli, fe ymataliais ar yr adroddiad hwn.
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl