Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Esboniad o’m pleidleisiau yn Senedd Ewrop, Brwsel, 02.02.12

Polisi tramor yr UE parthed y BRICS (Brasil, Rwsia, Yr India a Tsieina) a’r pwerau eraill sy’n datblygu

Mae’r adroddiad ar bolisi tramor yr UE parthed Brasil, Rwsia, Yr India a Tseina (y BRICS) a’r pwerau eraill sy’n datblygu, gan gynnwys Twrci, Indonesia a Mecsico, yn iawn i gydnabod y rôl gynyddol mae’r gwledydd hyn yn ei chwarae mewn polisi tramor a’u cyfraniad cynyddol tuag at economi’r byd. Rydym hefyd wedi gweld polisïau o’r BRICS a phwerau sy’n datblygu gyda rhagor o ymgymryd a chyfrannu yn y broses ar lefel ryngwladol. Fe allwn ni nawr weld datblygiad system llubegynol lle mae pwer economaidd a gwleidyddol wedi’u dosrannu rhwng nifer o flociau masnachol.
Dyma pam yr wyf yn cefnogi cynnig yr adroddiad dros ddatblygu agwedd hyblyg i’r UE drin y BRICS fel bloc sengl ac i chwilio sefydlu partneriaethau gyda phob un o’r gwledydd y tu mewn i’r bloc, fydd yn profi’n werthfawr iawn tra’n ymateb i heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd neu derfysgaeth a hefyd, wrth gwrs, yr argyfwng ariannol.
 
Polisi cyson tuag at y cyfundrefnau hynny y mae’r UE yn gweithredu mesurau cyfyngiadol arnynt
 
Yr wyf yn croesawu’r adroddiad ar bolisi cyson tuag at y cyfundrefnau y mae’r UE yn gweithredu mesurau cyfyngiadol arnynt. Os mai’r UE, ac nid y llywodraethau cenedlaethol yw’r gorau o ran arwain ar fater penodol, fe ddylid sicrhau cysondeb a hynny o’r pwys mwyaf. Mae cynigion yr adroddiad i’r Cyngor am ba pryd y mae’n rhaid i’r UE roi sancsiynau ar y cyfundrefnau hyn i’w weld yn gytbwys. Mae hi, fodd bynnag, yn bwysig y dylai’r UE ddatblygu diffiniadau cliriach o fanylion y sancsiynau ac y dylen nhw lynu at strategaeth yr UE ar hawliau dynol.
Mae hi’r un mor bwysig ennill cefnogaeth ein partneriaid rhyngwladol tuag at bolisi sancsiynau yr UE pan fyddant wedi’u gweithredu yn erbyn y drydedd gwledydd. Fe fyddai hyn ond yn cryfhau effaith y polisi. Mae’n amlwg fod yn rhaid i’r sancsiynau weithredu ar yr un pryd â diplomyddiaeth, a dyna ddull amgen y mwyafrif o’r Aelod-wladwriaethau mewn ymateb i’r cyfundrefnau awdurdodaidd ac y dylai gael ei barchu yn rhinwedd y cyd-ddull amgen.
 
Trosglwyddo seddau cwmni dros y ffin 
Yr wyf yn croesawu’r adroddiad ar drosglwyddo seddau cwmni dros y ffin gan fod manteision economaidd amlwg i’r busnesau o ganlyniad i wneud hyn. O ganlyniad, fe fyddai busnesau yn gallu adleoli yn hawdd, gan arbed amser ac arian gwerthfawr. Credaf yn gryf mai cwmnïoedd yn mudo dros y ffin yw un o’r rhannau mwyaf pwysig o ran sicrhau bod y farchnad fewnol yn cael ei chwblhau ac felly fe fydd polisi ledled yr UE mwy rhesymegol ar y dulliau o weithredu yn cael ei groesawu gan fusnesau ledled yr UE. Mae hyn yn arbennig o berthnasol gan mai un o’r cwynion rydw i’n ei glywed fwyaf o fusnesau sy’n eu hatal nhw rhag mudo i rannau eraill o’r UE yw’r lefel uchel o faich gweinyddol mae’n rhaid iddyn nhw ei hwynebu. Yr wyf felly yn hapus i gefnogi’r adroddiad hwn oherwydd y rhesymau hyn.
 
 
Rheolaeth gyllidebol o gymorth dyngarol yr UE wedi’i reoli gan ECHO
Mae’r adroddiad ar reolaeth gyllidebol o gymorth dyngarol yr UE yn ystyried y feirniadaeth ar Lys Archwilwyr Ewrop gan ei fod yn cydnabod y cyfnodau y gellid gwella’r dulliau o fonitro’r systemau atebolrwydd a thryloywder. Mae hefyd yn ystyried sut y mae cronfeydd yr UE yn cael eu defnyddio a’u rheoli gan sefydliadau partner, fel NGOs ac asiantaethau’r UN ac mae’n gosod mwy o bwyslais ar fesuro’r canlyniadau yn erbyn dangosyddion cychwynnol pan fydd dadansoddi ar waith.
Mae’r adroddiad yn cynnig gwelliannau amrywiol y gellid ychwanegu at y Cytundebau Partneriaeth Fframwaith (FPAs), yn bennaf gyda’r broses o ddethol partneriaid yn seiliedig ar werth gorau am arian, yn ogystal â’r profiad a’r arbenigedd gallant ei gynnig. I fi, dyma gyfiawnhad pwysig i’m etholwyr Cymreig, yn enwedig o ystyried fod nifer o’r Aelod-wladwriaethau’n gorfod cyflwyno mesurau ariannol llym ac yn cwestiynu’r werth a gaed o gyfraniadau’r DU i’r UE.
 
 
Iran a’i gynllun niwclear
Yr wyf yn cefnogi’r cynnig dros benderfyniad parthed Iran a’i gynllun niwclear gan fod Iran wedi methu i brofi fod ei gynllun niwclear yn ddatblygiad â bwriad heddychlon. Oherwydd eu bod wedi methu i gydweithredu â ni, mae gennyf i nifer o bryderon ynghylch eu cynllun niwclear a’r goblygiadau posib. Mae hi felly yn gam angenrheidiol i wahardd mewnforio olew crai o Iran yn ogystal â chyflwyno nifer o fesurau ariannol yn erbyn Banc Canolog Iran. Mae’r sancsiynau a gynigiwyd felly’n ymateb resymol a chymesur gan yr UE ar ofyn eu Haelod-wladwriaethau.
 
 

Y Dimensiwn Ewropeaidd mewn chwaraeon

Erbyn hyn, mae gan y Senedd bwerau cydbenderfynu ar faterion sy’n ymwneud â chwaraeon ac yr wyf yn siomedig â’r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad hwn. Fel rhywun sy’n cefnogi rygbi’n frwd, ni allaf ond gweld hyn fel cyfle colledig i’r Senedd. Yr wythnos hon, fe ddechreuodd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, mabolgamp genedlaethol Cymru. Fe ddylai’r adroddiad fod wedi canolbwyntio ar y cyfraniad cadarnhaol gall chwaraeon ei gael ar ymgymerwyr yn y mabolgamp ac ar ei chefnogwyr, parthed trwytho pobl mewn gwerthoedd fel parch, chwarae teg a chynhwysiad cymdeithasol, ac fe ddylai hefyd fod wedi canolbwyntio ar sut y gallai’r UE helpu i ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad.

I’r gwrthwyneb, mae’n canolbwyntio ar sut y gall yr UE gymryd mantais ar boblogeiddrwydd cynyddol chwaraeon proffesiynol gan gynnws datblygu bas data i rannu gwybodaeth ar hwliganiaid. Mae hyn i bob pwrpas yn dyblu’r gwaith a wnaed eisoes gan Europol. Mae’r adroddiad yn cynnig y dylai bob asiant sy’n cynrychioli mabolgampwyr Ewropeaidd fod â’i gartref trethol yn yr UE. Nid yw hyn yn hybu chwaraeon ledled yr UE – mewn gwirionedd, mae’n bosib ei fod yn gweithio i’r gwrthwyneb.
 
 
Gweithredu’r gyfarwyddeb ar reoli gwastraff

Roedd y bleidlais heddiw yn annemocrataidd. Pan fydd y grwpiau llai yn galw am bleidleisiau roll call maen nhw’n gwneud hynny oherwydd eu bod am gofnodi cytundeb ynteu’r gwrthwyneb gyda rhannau penodol adroddiad.
Fe gafodd yr hawl hwnnw ei wrthod i ni heddiw gan y Llywydd. Mae’r adroddiad hwn yn tanlinellu’r ffaith mai er gwaetha mabwysiadu’r Gyfarwyddeb, nad ydyw bellach wedi cael ei gweithredu ledled pob Aelod-wladwriaeth. Fe atgyfnerthir hyn gan y nifer o ddeisebau a llythyrau a dderbyniwyd gan y Senedd lle mae dinasyddion yr UE, gan gynnwys nifer o’m etholwyr Cymreig wedi mynegi’u pryderon parthed diffygion honedig mewn cwrdd â Chyfarwyddebau’r UE.
Mae’n siomedig iawn i ddysgu fod nifer o safleoedd tirlenwi anghyfreithlon yn parhau i weithredu ledled yr UE ac mae hyn yn torri deddfwriaeth yr UE. Yr wyf felly’n hapus cefnogi argymhellion yr adroddiad y dylai gau pob un o’r safleoedd tirlenwi hyn mewn dull diogel a thrwy bleidleisio o blaid yr adroddiad heddiw, rydym yn dangos cam tuag at ffafrio llosgi sbwriel yn hytrach na thirlenwi, yn enwedig o ystyried y datblygiadau technegol a wnaed i leihau’r allyriadau a ryddheir o ffwrneisiau tebyg.
 
 
 
Rhaglen Daphne

Mae Rhaglen Daphne’n gobeithio cyfrannu at gynorthwyo menywod sydd wedi dioddef trais yn y cartref. Mae hi ond yn iawn fod y Comisiwn yn canolbwyntio ar gryfhau’r rhaglenni a ddatblygwyd yn yr Aelod-wladwriaethau hynny sy’n ymwneud leiaf yn y rhaglen hon i sicrhau nad ydy dioddefwyr yn cael eu hanwybyddu lle bynnag y bônt. Yr wyf yn cytuno fod angen rhagor o gefnogaeth i ddatblygu rhaglenni i gael gwared ar ladd er anrhydedd, yn enwedig gan fod nifer o achosion uchel eu proffil yn y DU, sy’n dynodi fod angen wrth waith ychwanegol ar hynny ar frys.
Tra bod gennyf i bryderon ynghylch rhai o’r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad hwn, fel y cynnig i roi arian i’r gwledydd hynny sy’n ceisio aelodaeth, yr wyf yn credu, ar gyfartaledd, ei fod yn rhywbeth y gallaf ei gefnogi.
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl