Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Gallai Cyfarwyddeb yr UE Orfodi Cymru i Wastraffu Miliynau ar ‘Fiwrocratiaeth’

Gan Martin Shipton
Cyhoeddiad: Western Mail
Dyddiad: dydd Gwener, Hydref 23ain 2009

Byddai’n rhaid i Finance Wales wastraffu miliynau o bunnau ar fiwrocratiaeth ddiangen os yw drafft y Cyfarwyddeb Ewropeaidd yn parhau yn ei ffurf bresennol, yn ôl yr ASE Ceidwadol Kay Swinburne.

Fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae adran buddsoddi Llywodraeth y Cynulliad wedi’i gyfro gan y cynnig i gynyddu rheoleiddiad cronfeydd ymddiogelu (hedge funds) a chyfalaf menter.

Dywedodd Dr Kay Swinburne, oedd yn uchel iawn yn y byd bancio gynt, a etholwyd ym mis Mehefin i gynrychioli Cymru yn Senedd Ewrop, ei bod hi wedi codi’r pwnc gyda swyddogion yr UE a bod hi’n gwthio am newid yn y maes.

Yn ôl yr UE, fe fydd Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen “yn cyflwyno fframwaith rheoleiddiol a goruwchwyliol effeithiol sy’n drylwyr ac yn gyson” i’r cyrff dan sylw. Mae’r sector gyfan – gan gynnwys cronfeydd ymddiogelu, cronfeydd ecwiti preifat, cronfeydd nwyddau, cronfeydd eiddo tiriog a chronfeydd rhwydweithiol – yn gymharol fawr o fewn yr UE ac yn delio ag asedau sy’n werth tua dau driliwn ar ddiwedd 2008.

Nodau penodol Cyfarwyddeb y Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen fydd: Sicrhau bod rheolwyr cronfeydd buddsoddi amgen yn cwrdd â gofynion awdurdodiad a chofrestru; darparu fframwaith er mwyn monitro risgiau ar lefel fawr, genedlaethol (macro-prudential risks) yn fwy effeithiol, e.e. trwy rannu’r data perthansol ymysg y goruwchwylwyr; gwella rheolaeth risg ac amddiffynfeydd cyfundrefnol i liniaru risg sefydliadau penodol; gwella amddiffyniad i’r buddsoddwr; gwella atebolrwydd Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen sy’n berchen ar rannau o’r cwmni i’r cyhoedd a datblygu’r farchnad sengl ar gyfer Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen.

Ond fe ddywedodd Dr Swinburne: “Canlyniad anfwriadol y cyfarwyddeb fel mae’n sefyll fydd cyflwyno toreth o fiwrocratiaeth i Finance Wales. Fe fyddai’n rhaid cyflogi tîm cyfan o weithredwyr cydsynu. Yn ogystal â hyn, fe fyddai angen cyfrannu at gronfa amddiffyn a allai gymryd 5% o’i asedau. Wrth i gronfeydd buddsoddi ddod yn £270 miliwn, byddai hynna’n faich enfawr fyddai’n lleihau’r arian sydd ar gael i fuddsoddi mewn busnesau sy’n tyfu.

Fe ddywedodd Dr Swinburne y byddai Finance Wales wedi’i gyfro gan y cyfarwyddeb arfaethedig oherwydd ei fod yn derbyn buddsoddiad o nifer o ffynonellau – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Banc Buddsoddi Ewrop ac, er enghraifft, Barclays Bank.

Fe ddywedodd hi: “Mae Finance Wales wedi’i reoli’n ddigonol eisoes gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol. Nid oes angen haen arall o fiwrocratiaeth. Mae llawer o’r cefnogaeth y tu ôl i’r cyfarwyddeb hwn yn deillio o atgasedd rhai pobl tuag at gronfeydd ymddiogelu. Nid y cronfeydd ymddiogelu oedd yn gyfrifol am yr argyfwng ariannol byd-eang, ond y banciau masnachol a wnaeth fenthyg arian yn annoeth.

“Fel mae’n sefyll, fe fyddai hi hefyd yn niweidiol i Brydain oherwydd bod llawer o fuddsoddiad amgen yn dod o ffynonellau o’r UD ac nid ydynt yn hapus o gwbl am lefel y rheoleiddiad sy’n cael ei hargymell.”

Fe ddywedodd Dr Swinburne ei bod yn un o ddyrnaid bach o ASEau oedd wedi gweithio yn y sector ariannol.

“Rydw i wedi bod yn edrych ar y cyfarwyddeb arfaethedig yma gyda nifer o gydweithwyr eraill yn ofalus iawn,” meddai hi.

“Rydw i wedi cyflwyno fy marn yn blaen i’r Comisiwn a Chyngor y Gweinidogion ac yr ydw i’n obeithiol y bydd y cyfarwyddeb yn ei ffurf derfynol yn fwy synhwyrol.

“Oherwydd bod hwn yn awgrym y mae’n rhaid i bob un o dair cangen yr UE gytuno arno fe, mae gyda fi’r opsiwn i awgrymu newidiadau yn Senedd Ewrop.

“Fel mae’n sefyll, fe fyddai’r cyfarwyddeb yn achosi niwed difrifol i nid yn unig Finance Wales ond hefyd i gronfeydd ecwiti cynaliadwy Yr Almaen a marchnad morgais Lithwania.”

Mae sefydliadau’r UE am i’r cyfarwyddeb gael ei basio erbyn 2011.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: “Finance Wales is considering what, if any, implications this proposal may have on their activities.”
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl