Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

TradeTech Deilliadau 14.04.11

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r gymuned ariannol yn y DU wedi dod yn fwy-fwy ymwybodol bod llawer o’r ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar eu busnesau yn dod o ffynhonnell newydd – yr UE. Ond mae gwybodaeth yn y farchnad am beth yn union yw proses deddfol yr UE a sut mae’n gweithio yn brin a dweud y lleiaf.
O ganlyniad, mae argraff yn y DU bod rheoleiddiad yn “cael ei wneud i ni”, ei fod yn dod o’r pen, neu’n cael ei orfodi ar bobl – neu mewn llawer o achlysuron fe honnir ei fod yn or-orfodedig gan ‘gold plating’ Prydeinig heb fod gan y rheini sy’n gorfod ei weithredu unrhyw ddweud drosto.
Mae’n rhaid i fi ddweud wrthoch chi, yn ystod fy mhrofiad o 18 mis fel ASE, nid dyna’r achos ac yn bendant nid oes rhaid iddo fod. Mae llawer o ffyrdd i ddylanwadu ar broses deddfol yr UE. A gorau po fwyaf mae darparwyr gwasanaethau ariannol yn ymwneud â’r proses.
Ymddiheuriadau i’r rheini ohonoch chi sy’n gweithio yn y system, ond o ystyried cymhlethdod y proses a’r nifer o bobl sy’n ymwneud â datblygu a gweithredu deddfwriaeth yr UE, rydw i eisiau treulio nifer o funudau yn esonio’r daith arferol o benderfyniad gwleidyddol i ddeddfwriaeth, i weithredu’r cyfarwyddyd terfynol neu’r rheoleiddiad.
 
Gadewch i ni ddechrau trwy esbonio’r gwahaniaeth rhwng cyfarwyddyd a rheoleiddiad – mae’r ddau yn ffurf ar ddeddfwriaeth yr UE, er bod disgwyl i reoleiddiad gael ei gynnwys mewn cyfraith genedlaethol fel ag y mae, heb angen deddfu pellach yn y 27 o Aelod-wladwriaethau. Mae cyfarwyddyd yn hynny yn unig – mae’n cyfeirio’r seneddau cenedlaethol i sefydlu cyfreithiau cenedlaethol fydd yn gweithredu’r ddeddfwriaeth arfaethedig erbyn cyfnod penodol, ac wedyn disgwyl iddynt oruwchwylio’i weithrediad lleol. Mae cyfarwyddyd felly’n agored i ddadansoddiad cenedlaethol, tra bod llai o hyblygrwydd cenedlaethol ac fel arfer llai o amser i’w weithredu yn achos rheoleiddiad.
 
Mae tri sefydliad pwysig yn yr UE a phob un ohonynt yn ymwneud â phob cam yn y proses deddfol – sef Cyngor y Gweinidogion, sy’n cynrychioli llywodraethau’r 27 Aelod-wladwriaeth, Comisiwn Ewrop, sydd, mewn gwirionedd, yn wasanaeth sifil mwy ei faint, ac yn olaf, Senedd Ewrop sydd â 736 o aelodau ac yr ydw i’n un ohonynt.
 
Yn aml, fe fydd gwleidyddion yn lleoli mater sydd angen deddfwriaeth newydd, neu yn penderfynu newid deddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli a gofyn i’r Comisiwn archwilio ac i gynnig argymhellion i’w hystyried. Fe glywir y rhestr hwn o flaenoriaethau gan benaethiaid y gwladwriaethau yn ystod y cyfarfodydd G20 neu fe allant ddod o’r Comisiynydd yn uniongyrchol, fydd yn amlinellu’r agenda fyr, ganolig ac hir-dymor. Wedi’r argyfwng ariannol, mae llawer o’r rhaglen ddeddfol gyfoes wedi deillio o’r sesiynau G20 ac o achosion penodol o fethiant yn y farchnad, cwmnïoedd neu’r system. Ar hyn o bryd, mae 50 o dossiers yn gweithio’u ffordd trwy’r Cyngor a phwyllgor Materion Ariannol ac Economaidd y Senedd.
 
Yn aml, fe fydd y Comisiwn yn darparu “papur gwyrdd” yn gynnar yn y proses i gael ymateb o Senedd Ewrop a’r Aelod-wladwriaethau, ac os yw’r papur gwyrdd yma’n cyrraedd y cam deddfol fe wnant ddarparu papur gwyn.
 
Yng nghanol y camau hyn, fe fyddan nhw’n ymwneud â’r cyhoedd yn fawr mewn proses eang a dyma ran allweddol ar gyfer y rheini sy’n debygol o gael eu heffeithio arnyn nhw o ran tystiolaeth. Yn syth ar ôl cyhoeddi’r adroddiad gan y Comisiwn yn dilyn y trafodaethau hyn, fe fydd Senedd Ewrop yn penodi adroddwr i gyflwyno barn y Senedd ac mae Arglwyddiaeth bresennol y Cyngor yn gwneud yr un peth. Ar ôl i’r ddau gytuno ar safbwynt maen nhw’n dod at ei gilydd mewn trialog lle bydd trafodaethau manwl iawn yn creu cynnig deddfol i’r Cyngor ac i’r Senedd bleidleisio arno.
Felly sut all y diwydiant ariannol wneud gwahaniaeth yn y proses cymhleth ond rhagderfynedig hwn?
Os cymerwn y cynigion mwyaf cyfoes fel enghraifft, sef diwygio deilliadau – EMIR, yr European Markets Infrastructure Regulation – mae deall eich acronymau’n iawn yn allweddol gyda materion Ewropeaidd.
Yn y Senedd, fel ASE, rydw i wedi gweithio gyda grwpiau o’r byd diwydiant ar nifer o faterion allweddol, yn llythrennol am y 18 mis diwethaf, sef chwe mis cyn ymgynghoriad cyhoeddus y Comisiwn, a blwyddyn lawn cyn i’w cynigion deddfol ymddangos, yn sicrhau bod y safbwyntiau hyn yn cael dylanwad ar y proses.
Un o’m prif bryderon parthed y ddeddfwriaeth rydym yn gweithio arni, sef ceisio gwella sefydlogrwydd y system ariannol oedd beth fyddai cost y ddeddfwriaeth ddeilliadau hon ar yr economi ehangach? Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, fe ofynnais i’r CBI ddod â grwp o fusnesau at ei gilydd yn gynnar iawn er mwyn ceisio deall beth yn union fyddai effaith clirio deilliadau’n ganolog arnyn nhw.
Wedyn, fe weithion nhw gyda’i gilydd a chyda help eu banciau i ganfod ffeithiau a data i gefnogi’u safbwynt, sef y byddai’r cynigion hyn yn rhoi baich ddi-angen ar fusnes tra’n cynnig bron dim lles o gwbl.
Fe ddaeth busnesau ar draws Ewrop ynghyd trwy’r European Association of Corporate Treasurers ac fe wnaeth hyn brofi nad oedd hyn yn broblem i’r DU yn unig. Fe wnaeth hyn ennill cefnogaeth staff allweddol y Comisiwn, sydd erbyn hyn wedi caniatáu eithriad corfforaethol gyda’r systemau diogelu angenrheidiol i gyrraedd deddfwriaeth ddrafft.
Gan fod cam nesaf y proses deddfwriaethol yn ymwneud ag ASEau yn newid testun y Comisiwn, a Chyngor Ewrop, wedi’i wneud o Lywodraethau’r Aelod-wladwriaethau, yn gweithio yn gyfochrog i wneud yr un peth cyn dod at ei gilydd i ddod at gyfaddawd ar y ddeddfwriaeth derfynol, fe ddefnyddiodd y cyrff corfforaethol astudiaethau achos o etholaethau bob un ASE, trwy gyflwyno dadleuon am gynnyrch ariannol cymhleth i’r ASEau, gan ei wneud yn real iddyn nhw.
 
Os yw lobïwr yn dod i’m drws ac yn dweud bod darn o ddeddfwriaeth yn mynd i arwain at golli nifer o swyddi yn fy etholaeth, yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, fe wna i wrando arnynt!
Nid yw proses EMIR ar ben eto. Mae llawer o drafodaethau gwleidyddol i’w cael o hyd – gan gynnwys y trialog y soniais amdano gynt, sydd fel arfer yn golygu oriau lu o drafodaethau. Ond mae’r ochr gorfforaethol, erbyn hyn, yn un o’r darnau mwyaf cymhleth i’w ystyried. Roedd busnesau a’u trefniadau masnachol yna’n gynnar, fe wnaethon nhw ymwneud â’r proses yn gynnar gyda ffeithiau a dadleuon cryf ac maen nhw wedi cadw’u presenoldeb ar y lefelau priodol trwy gydol y proses – dyma wersi sydd angen eu dysgu’n ehangach – yn enwedig o ystyried ein bod yn dechrau ar ail gam deddfwriaeth ddiwygiadol ar ddeiliadau o fewn MiFID II – y Markets in Financial Instruments Directive.
Y llynedd, fe ysgrifennais yr hyn a elwir yn adroddiad personol i’r Senedd, sy’n amlinellu’r cyfeiriad gwleidyddol yr hoffai’r Senedd i waith deddfol y Comisiwn i’r dyfodol ei weld yn ei gymryd. Fe ddeliodd yr adroddiad, Trading in Financial Instruments, â phyllau tywyll, algos a Masnach Amlder Uchel, sef nifer o’r pethau y bydd MiFID II yn eu trafod, er mai prif bwyslais fy adroddiad i oedd y marchnadoedd ecwiti.
Mae cael arwain y Senedd trwy’r proses cychwynnol hwn wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth ganfod ble mae’r llinellau gwleidyddol yn gorwedd, a lle mae fy mylchau gwybodaeth ac eraill yn bodoli. Rydw i wedi cael gofyn i ddiwydiant a rheoleiddwyr am ffeithiau a ffigyrau, ac mewn rhai achosion wedi wynebu wal frics. Mae cyrff yn aml yn honni nad ydynt yn casglu data allweddol, neu eu bod nhw ddim yn ei gasglu mewn dull y gellid ei ddefnyddio – neu hyd yn oed fod neb wedi gofyn iddyn nhw amdano o’r blaen!
Erbyn hyn, mae gennyf i fwy o gydymdeimlad at weision sifil Comisiwn Ewrop, y rheini fydd yn gorfod ysgrifennu’r ddeddfwriaeth sydd ar fin dylifo dros y gwasanaethau ariannol. Fe ddywedodd staff y Comisiwn wrtha i yn 2009 nad oedd y diwydiant ariannol byth yn rhoi unrhyw beth adeiladol iddynt oedd wedi’i seilio ar dystiolaeth iddyn nhw weithio arno. Fe ddywedon nhw fod y banciau’n benodol yn dueddol o ymweld â nhw i gwyno bod popeth y gwnaeth y Comisiwn yn anghywir. Roeddwn i’n llawn amheuon. Roeddwn i’n amau efallai nad oedd y Comisiwn eisiau gwrando, ond pan es i ati gyda’r prif fwriad o ymwneud â diwydiant (a chyda chefndir yn y diwydiannau ariannol, gyda’r blaen ar y gweision sifil) fe ges i hi’n anodd dros ben cael unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio o’r cyrff prynu neu werthu.
Ers y dechrau anwadal hwnnw, rwyf i erbyn hyn yn hapus dweud bod llawer o grwpiau tu mewn i’r diwydiant ariannol wedi dechrau gweithredu. Mae data yn dod i mewn. Mae hi wastad yn cymryd amser – ac mae dedlein G20 o’r 2012 ar gyfer llawer o’r ddeddfwriaeth rydym yn gweithio arni ym mlaen meddyliau fy nghydweithwyr. Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol os ydych chi’n dweud na fydd pethau ddim yn gweithio, ac nid ydych chi’n darparu datrysiad amgen, ac yn bwysicach, enghreifftiau am yr hyn fydd yn gweithio, ni fydd hyn yn mynd i ffwrdd.   Mae’r gymdeithas wedi’i hymrwymo at reoleiddio’r sector gwasanaethau ariannol yn fwy trylwyr nac o’r blaen – fel y mae’r Comisiynydd Barnier dros Farchnadoedd Mewnol yn hoffi ei ddweud, “No product, no market and no market participant shall go unregulated” – nid ydyw’n cynllunio cefnu ar hynny oherwydd anghydfod o Ddinas Llundain.
Fe wyliodd lawer ohonoch chi llynedd, wrth i’r bil Dodd-Frank ddod yn gyfraith yn yr UD. Am chwe mis, fe ymddangosodd wleidyddion gwahanol o safbwyntiau gwleidyddol gwahanol ar CNN a’r sianelu eraill a thrafod egwyddorion gwleidyddol eang eu cyrraedd – rheol Volker, gwelliant Lynch, ewyllysiau byw, yn eu plith.
Wedi’r areithiau lu, fe ysgrifennodd y ddwy senedd eu testunau, wnaeth arwain at gydfod gwleidyddol mawr – a dyna yw Bil Dod Frank, mewn gwirionedd. Fe geir y manylion yn hwyrach yn dilyn astudiaethau manwl, asesiadau effaith, ac yn bwysicach oll, fe wneir hyn gan y bobl sy’n gwneud y rheolau. Mae gan y CFTC a’r SEC sgôp enfawr i weithredu’r mandad gwleidyddol a röir gan y gwleidyddion – mae’n bosib y bydd gan y miloedd o arbenigwyr yn y ddau gorff amser ac adnoddau cyfyngedig iawn i wneud hyn, ond maent yn arbenigwyr yn eu maes.
Rydw i’n gwybod o ystyried y nifer o gyfarfodydd a’r clyweliadau a’r nifer o ymatebion ymgynghori sy’n codi o bob rheol bosib y cynigir gan y CFTC bod y diwydiant yn ymwneud yn agos â’r hyn maent yn ei wneud ar ddeddfwriaeth deilliadau. Maent yn dilyn yr hyn sy’n mynd ymlaen; maent yn gwybod pwy sy wedi pleidleisio pa ffordd ar bob un rheol ac maent yn siarad i fyny am y newidiadau maent yn meddwl sydd angen eu gwneud. Nid yw system wleidyddol yr UD yn syml – ond rydych chi i gyd yn llwyddo i ymwneud â hi.
O ystyried fy nisgrifiad gynt, mae’n glir bod prosesau’r UE yn debyg ond eto’n wahanol i’r UD. Yn lle bod y gwleidyddion yn rhoi’r mandad, a’r arbenigwyr yn gweithredu’r manylder, yn Ewrop, mae’r Comisiwn, y gweision sifil yn ysgrifennu’r darn gwreiddiol o waith – wedyn mae’r gwleidyddion yn cael eu dwylo arno am weddill y proses – rydym yn gwneud y manlyder. Rydw i a’m cydweithwyr yn gwneud newidiadau yr holl ffordd i lawr i faint o ewros y dylai ty clirio eu dal mewn cyfalaf. Rwyf ar hyn o bryd yn cael dadl ddiddorol dros a ddylai hi fod yn 5, 10 neu’n 25 miliwn ewro. Nid ydw i’n siwr mai dyna oedd etholwyr Cymru yn meddwl y bydden i’n wneud pan y’m hetholwyd.
Yn y pen-draw, rwy’n tybio y bydd yr UE a’r UD yn cyrraedd man debyg. Rydym n ii gyd wedi’n hymrwymo at ymrwymiadau’r G20 ac yn eu cymryd yn ddifrifol. Efallai bod gwleidyddion yr UD wedi cael y proses syml o ddim ond un darn o deddfwriaeth, tra bod yr UE i’w gweld yn gorfod ei wneud hi mewn 48 o wahanol ddarnau neu’n fwy i gyrraedd yr un canlyniad – ond unwaith mae’r rheolau i gyd wedi’u gwneud a’r trialogau wedi’u cwblhau, rydym i gyd yn gweithio tuag at yr un nod. Fy neges sylfaenol heddiw yw nad ydy deddfwriaeth yr UE yn ymddangos mewn erthygl orffenedig er mwyn ychwanegu costau a thâp coch i’ch cyfreithwyr a’ch swyddogion cydymffurfiaeth ffeindio ffordd o’u cwmpas. Os ydych yn dysgu sut mae’r UE yn gweithio ac yn ymwneud â hi’n gynnar gyda ffeithiau a dadleuon rhesymol fe allwch chi gael effaith gadarnhaol.
Bydd deddfwriaeth gall sy’n hyrwyddo marchnadoedd sefydlog a llwyddiannus er lles pawb. Rydych chi’n gwybod sut mae’ch busnesau’n gweithio a chi ddylai ddweud wrth y deddfwyr hyn – rwy’n ymbilio arnoch chi i beidio â cholli’r cyfle.
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl