Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Trade Tech - Stockholm, 08.11.11

 
 
Prynhawn da o Stockholm, lle’r ydw i newydd gwblhau sesiwn cwestiwn ac ateb ar agenda ddeddfol yr UE gan gynnwys manteision ac anfanteision Masnach Amlder Uchel a’r gost go iawn i Ewrop o gyflwyno Treth ar Drafodion Ariannol. Mae awydd am wybodaeth a chyfarwyddyd ar yr hyn sy’n gyrru’r amgylchedd reoleiddiadol newidiol yn fyd-eang ac fe geisiaf egluro’r cyd-destun y mae Senedd Ewrop a deddfwyr yr UE yn gweithredu ynddo.
 
 
Mae’ch sesiynau y bore ‘ma wedi rhoi ystyriaeth fanwl i nifer o’r argymhellion ar gyfer rheoleiddiad data ariannol yng nghyd-destun deddfwriaeth EMIR ar gyfer offerynnau deilliadol a’r cynigion eang iawn a drafodir yn adolygiad MiFID (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol).
 
Fe fydd MiFID 2 yn adolygu MiFID 1 parthed strwythur y farchnad ac ymarferion cyfoes yn ardal yr ecwitïau ac yn ceisio ehangu llawer o amcanion gwreiddiol MiFID at bob dosbarth o asedau eraill, sef: amddiffyniad gwell i’r buddsoddwr, rhagor o dryloywder a rhagor o gystadleuaeth gyda’r nod o gael marchnad sengl fwy cystadleuol ar draws yr UE i’r gwasanaethau ariannol.
 
Fe fydda i’n ceisio rhoi sylw i’r prif heriau, sef sut ydyn ni’n sicrhau rheoleiddiad effeithiol ar lefel yr UE a chenedlaethol a pha ddulliau sydd eu hangen i wneud hyn a ble mae’r blychau rheoleiddiadol? Yn ail, yng nghyd-destun rheoleiddiad y farchnad, sut mae ein marchnadoedd yn gweithredu ar hyn o bryd? Ydyn nhw’n diwallu’r prif ddiben o ganiatáu cyfalaf y buddsoddwr i lifo i fusnesau a sofrennau i ariannu twf economaidd? Ac a ydyn nhw’n gwasanaethu pawb sy’n ymgymryd yn y farchnad yn gyfartal?
 
Mae Comisiynydd yr UE dros y farchnad sengl, Michel Barnier, yn gyrru’r agenda ddeddfol yn Ewrop ac mae e o’r farn na ddylai unrhyw farchnad, unrhyw gynnyrch nac unrhyw un sy’n ymwneud â’r farchnad fynd heb ei reoleiddio yn sgîl yr argyfwng ariannol diweddar.
 
Yn dilyn yr argyfwng ariannol, fe ddaeth lawer o bobl i’r casgliad fod afloywder a diffyg goruwchwyliaeth ar y marchnadoedd ariannol wedi cyfrannu at we o gydgysylltiadau a ddaeth yn argyfwng systemig byd-eang. Tryloywder gwell yn y marchnadoedd ac ar eu rheoleiddiad yw’r datrysiad mwyaf syml a gynigiwyd i atal hyn, ac mae hyn wrth wraidd y rhan fwyaf o deddfwriaeth yr UE ar y gwasanaethau ariannol.
 
Mae cred gref ymysg y sefydliadau gwleidyddol yn fyd-eang pe tasai’r cyrff newydd fel y Bwrdd Risg Systemig Ewropeaidd a’r Cyngor dros Oruwchwyliaeth a Sefydlogrwydd Ariannol yr UD yn gweithredu fel y dylen nhw, fe fydd ganddyn nhw arolwg o’r byd ariannol a’r ardal economaidd fwy, ac fe fasen nhw felly yn rhagweld risg wrth iddi gynyddu dros gyfnod o amser. Maen nhw wedi’u hadeiladu i osgoi’r posibilrwydd bod rheoleiddwyr yn mynd yn rhy agos at unrhyw ran benodol o’r system ariannol fel na fyddan nhw’n ymwneud mor agos i fod yn ddall i’r hyn sy’n amlwg. Fe fyddan nhw’n gweithio’n agos gyda’r goruwchwylwyr ariannol yn yr Aelod-wladwriaethau, sy’n perfformio rôl goruwchwyliol bob dydd, ond o safbwynt fwy eang o lawer.
 
Yn dilyn y methiannau rheoleiddiadol diweddar, mae’n glir y bydd yn rhaid i oruwchwylwyr cenedlaethol oruwchwylio’n fwy trwyadl o lawer a chael rhwyddhynt i weithredu’n gyflymach ac mewn ffordd fwy pendant pan fo pethau’n mynd o chwith.
 
Yn yr UE, mae’n siwr eich bod chi’n ymwybodol ein bod wedi sefydlu’r Awdurdodau Goruwchwyliol Ewropeaidd fydd yn cydlynu goruwchwyliaeth a sefydlu llyfr rheolau cyffredin yn y gwasanaethau ariannol i’r 27 Aelod-wladwriaeth. Fodd bynnag, risg systemig a thryloywder ac ystyried pob rhan o’r darlun mewn dyfnder mwy sylweddol o lawer nac erioed o’r blaen, yw’r canolbwynt newydd, yn hytrach nac edrych ar gwmnïoedd unigol ac endidau masnachol.
 
Fe ddylai’r ffaith fod y marchnadoedd yn gweithredu ar gyfrifiadur erbyn hyn helpu’r rheoleiddwyr yn y dasg hon, ond nid ydyw hi mor syml â hynny. Mewn theori, fe gesglir y data mewn un lle ac fe all y goruwchwyliwr fonitro hyn a gweld yn union beth sy’n digwydd. Fodd bynnag, nid dyma’r sefyllfa Ewropeaidd ar hyn o bryd, yn enwedig pan ystyriwn fod miliynau o drafodion yn digwydd bob munud. Hyd yn oed yn yr ardaloedd hynny mae ymgymerwyr yn y farchnad yn cytuno â’r rheoleiddwyr a’r gwleidyddion bod angen rhagor o dryloywder ynddynt, fe all fod ‘na fwlch rhwng yr hyn yr ydym yn meddwl yr ydym ni ei angen, rhwng yr hyn yr ydym ni wir ei angen a’r hyn sy’n dechnegol bosib. Mae cymaint o ddata, mae’n anodd gwybod pa rannau sy’n berthnasol ac sy’n bwysig.
 
Yn EMIR, y Rheoleiddiad Rhwydwaith Mewnol ar Farchnadoedd Ewropeaidd, rydym yn sefydlu banciau masnachnol i gasglu manylion pob trafodyn deilliadol. Ar hyn o bryd, ar lefel uchel y rheoleiddiad sy’n cael ei drafod gan y gwleidyddion, rydym yn edrych ar ba fesuryddion y dylai’r adroddion hyn eu cynnwys, pu’n ai a ddylai prosesu uniongyrchol fod yn orfodol a phu’n ai a ddylai safonau diwydiant agored neu ISOs gael eu defnyddio. Fel gwleidyddion sy’n trafod y rheolau newydd hyn, mae’n rhaid i ni ddeall y cysyniadau hyn yn llawn, ond mae deall y risgiau parthed cynnyrch ariannol yn ddigon astrus, ond rwy’n amau bod y rheini sy’n trafod ar y cam yma, gan gynnwys fi fy hunan, yn deall y rhwydwaith Technoleg Wybodaeth sydd ei angen i’w weithredu.
 
Y cwestiwn a ofynnir yw, a fydd y data sy’n cyrraedd y banciau masnach o unrhyw ddefnydd i unrhyw un? A fydd gan y goruwchwylwyr le i archwilio’r data? Nid cwestiwn newydd mo hwn i ddiwydiant y gwasanaethau ariannol. Tra y byddwch chi’n defnyddio data’n rheolaidd yn eich busnes ac yn defnyddio’r fantais y mae’n ei rhoi i chi, mae’n rhaid i’r rheoleiddwyr sicrhau fod data yn ddefnyddiol iddyn nhw gan na fyddai cael gormod o wybodaeth yn helpu neb. Fel defnyddwyr data foliwm uchel, mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n ymgymryd â’r farchnad wedi datblygu dulliau i ddod dros y broblem ddata hon – yr her yw ceisio rhoi’r dulliau priodol i’n rheoleiddwyr cenedlaethol a’r awdurdodau goruwchwyliol Ewropeaidd ar draws y marchnadoedd i oruwchwylio’r marchnadoedd yn iawn.
 
Yr unig ffordd i atal gwleidyddion a’r rheoleiddwyr rhag ymuno â’r broses a gwahardd cynhyrchion a gweithgareddau yn y marchnadoedd ariannol yw trwy roi mwy iddyn nhw na data yn unig. Maen nhw angen y dulliau a’r gallu i ddeall ac i ddadansoddi’r data hwnnw hefyd.
 
 
 
Fel rhan o MiFID 2, mae’r rheoleiddwyr yn dechrau edrych ar strwythur y farchnad a’i hygrededd a’r chwaraewyr ariannol newydd, yn enwedig y cwmnïoedd HFT sy’n gweithredu fel ‘proprietary trading houses’. Fe hoffen nhw agor y bwlch du sydd ar hyn o bryd yn cuddio’u strategaethau o weddill y farchnad yn gyfreithiol, ond hefyd sy’n atal goruwchwyliaeth reoleiddiadol. Rwy’n amau y gellid osgoi llawer o eithafion y rheoleiddiad a fygythir pe tasai cwmnïoedd yn fwy bodlon egluro’r hyn a wnânt a helpu goruwchwylwyr i gyflawni’u rôl o fonitro’r farchnad. Mae’n ddealladwy fod goruwchwylwyr yn nerfus pan y gall fasnachu ddigwydd ar gyfradd o 33,000 o drafodion yr eiliad, yn enwedig pan fo ganddynt allu lai o lawer i ddadansoddi’r data a gynhyrchir.
 
Mae’r ffaith iddi gymryd dros bedwar mis i’r CFTC a’r SEC gasglu a dadansoddi data’r farchnad o amgylch cwymp cyflym mis Mai y llynedd, digwyddiad a ddigwyddodd dros funudau, wedi synnu rheoleiddwyr a gwleidyddion fel ei gilydd. Mae gen i gydymdeimlad gyda’r bobl sy’n galw am ddychwelyd i gyfnod symlach. Os na all y rheoleiddiwr ddeall yr hyn sy’n digwydd yn y marchnadoedd, wedyn pa gyfle sydd gan y rheoleiddiwr terfynol? Pa gyfle sydd gan y rhoddwr o ddeall pwy sy’n effeithio ar werth eu stoc a phaham?
 
Mae’n rhaid i ddiwydiant helpu rheoleiddwyr a goruwchwylwyr i ddeall beth sy’n mynd ymlaen. Fodd arall, bydd yn rhaid iddo ddisgwyl ymyrraeth ar ei ymddygiad trwy ddeddfwriaeth.
 
Fe fyddai cysyniadau fel tâp cyfunol Ewrop yn helpu goruwchwyliaeth gan reoleiddwyr a’r buddsoddwyr. Ar hyn o bryd, mae 4 neu 5 grwp gwahanol yn y diwydiant sy’n gweithio i greu safonau am hyn. Mae’n siom nad ydy’r sector wedi datblygu datrysiad I’r farchnad yn gyflymach fel a ragwelwyd yn MiFID 1. Erbyn hyn, mae bygythiad rheoleiddiadol wrth law I lenwi’r bwlch canfyddedig hwn. Mae’n debyg y bydd rheoleiddiadau yn datblygu fformatiau ac ysgrifennu safonau ar bopeth y bydd yn rhaid i hyn ei gyfro, fe allen nhw fod y safonau mwyaf effeithio neu’r datrysiadau tsiepach, ond fe fyddan nhw, fodd bynnag, yn cyflymu’r broses.
 
Ar ôl gofyn i’r diwydiant ddarparu datrysiadau i’r problemau a wynebir gan reoleiddwyr, mae’n deg ceisio egluro proses ddeddfol yr UE. Yn union fel y mae byd llafnau, bytes a phroseswyr data yn angyfarwydd i wleidyddion, rwy’n tybio fod Brwsel a’r broses yr eir trwyddi mewn ysgrifennu a chytuno ar ddeddfwriaeth yn teimlo’r un mor estron i chi.
 
Yn ystod cam cyntaf, sef lefel 1, mae’r Comisiwn yn cynhyrchu testun y mae Senedd Ewrop a’r Cyngor, a wneir o’r 27 aelod-wladwriaeth yn gweithio arno fe’n ddibynnol. Mae’r ddau grw yn newid y destun ddrafft cyn cyrraedd penderfyniadau mewnol ar gytundeb sy’n ffurfio sylfaen y safbwynt trafod terfynol. Nesaf, mae’r Senedd a’r Cyngor yn dod ynghyd gyda’r Comisiwn mewn proses o’r enw trialog, ac yn trafod, yn aml am yn hir, nes bod un destun derfynol a gytunir arni. Mae hyn wedyn yn mynd yn ôl i’r Senedd a’r Cyngor am bleidlais derfynol, cyn pleidlais, cyn cael ei dderbyn yn uniongyrchol i mewn i’r gyfraith os yw’n Rheoleiddiad, neu am ei gyflwyno i gyfraith wlad mewn pob aelod-wladwriaeth os ydyw’n Gyfarwyddeb.
 
Tra bod llawer o’r manylder yn bresennol yn nestun lefel 1, caiff lawer o’r manylion technegol eu pasio ymlaen i’r Awdurdod Marchnadoedd a Diogeliadau Ewropeaidd, ESMA, i ddrafftio safonau technegol, broses a enwir yn lefel 2. Ar y lefel hon, ni ddisgwylir i unrhyw benderfyniadau polisi neu wleidyddol gael eu cymryd. Nid oes gan ESMA y grym i wneud penderfyniadau diamod, ond mae’n delio â’r manylion technegol a gweithredol. Er enghraifft, ar lefel 1, fe fyddwn ni’n cytuno bod yn rhaid i fformat adrodd gyffredin gael ei defnyddio a bod yn rhaid iddo gyfro’r wybodaeth berthnasol i gyd. Fe fydd ESM wedyn yn ei fandadu beth fydd y fformat a’r darnau penodol o wybodaeth mae’n rhaid iddo eu cyfro.
 
 
Fel gwleidyddion, rydym yn sefydlu’r fframwaith ac yn galw’r arbenigwyr i mewn i gael trefn ar y manylion. Fodd bynnag, mae’r Senedd a’r Cyngor yn cadw’r hawl i lofnodi i ffwrdd ar y rheolau mae ESMA a’r Comisiwn yn eu hysgrifennu. Mae gennym dri mis i dderbyn neu i wrthod pob rheol os yr ydym yn meddwl nad ydynt yn adlewyrchu’r penderfyniadau a wnaed ar lefel 1 yn gywir. Tra bod hyn yn bwer nad ydym ni wedi’i ddefnyddio eto, dim ond y llynedd y cafodd ESMA ei sefydlu ac fe ddaeth y cam i mewn trwy Gytundeb Lisbon, nid ydyw’n rhywbeth y byddwn yn ofni ei wneud os yr ydym yn teimlo nad ydy’r rheolau’n gywir.
 
Mae MiFID ac EMIR yn weithiau technegol tu hwnt ac fe fydd yn rhaid wrth lawer o waith i’w cael yn iawn. Os yr ydym yn dechrau’n gynnar ac yn cael y camau a’r fframwaith yn iawn, ynghyd â’r wybodaeth iawn i’r bobl iawn yn ESMA, nid oes rheswm pam y dylai hyn roi baich gormodol ar y farchnad. Fe fydd tryloywder yn dda i bob chwaraewr yn y farchnad a’r goruwchwylwyr, ond dim ond os ydy’r dulliau angenrheidiol yna hefyd i ddeall yr hyn sy’n mynd ymlaen.
 
Nod y ddeddfwriaeth ar y farchnad yw marchnadoedd sefydlog sy’n gweithredu’n dda. Yn ystod y cyfnod economaidd cyfnewidiol hwn,  mae’n rhaid i ni edrych ar y ffyrdd gorau i gyfalaf gyrraedd y cwmnïoedd hynny sydd ei hangen er mwyn helpu twf yn y farchnad a’i hadfywiad. Mae’n rhaid cadw hyn mewn cof ymhopeth a wnawn dros y blynyddoedd i ddod.
 
Yn y pen draw, mae’n rhaid i unrhyw ddeddfwriaeth ym marchnadoedd ariannol yr UE weithio ar sylfaen fyd-eang. Mae’n rhaid iddi fod yn gymesur a cheisio sicrhau marchnadoedd teg, cryf ac effeithiol i fuddsoddwyr a’r issuers. Mae llawer o EMIR a MiFID 2 fel y’u hargymhellir yn ceisio cyrraedd y nodau hyn a chyda thystiolaeth briodol sy’n seiliedig ar ddiwydiant fe fyddwn, gobeithio, yn diweddu lan gydag ecwiti Ewropeaidd, FX, deilliadau, nwyddau a marchnadoedd incwm penodol sy’n gweithredu mewn ffordd fwy trylowy sydd felly’n fwy diogel a chyfiawn.
 
Fe ddylai reoleiddiad helpu’r gwelliant hwn yn y farchnad, ddim ei hatal.
 
Edrychaf ymlaen at eich ychwanegiadau yn y cynigion deddfol dros y misoedd i ddod fel Adroddwr yr wrthblaid ar goflenni’r farchnad a gobeithio y gallwn ni, gyda’n gilydd ddod â rheoleiddiad ariannol yr UE sy’n dod â sefydlogrwydd a chyfleoedd newydd i’r marchnadoedd ariannol.
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl