Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE
Ymweliadau Diweddaraf Kay yng Nghymru
Prifysgol Caerdydd, Rhagfyr 2014
Roeddwn i’n hapus iawn i gael fy ngwahodd i ddigwyddiad diweddar Prifysgol Caerdydd – cyfarfod Policy Hub Vision 2020 ac EMC³. Mae Vision 2020 yn ganolbwynt sy’n cysylltu cyfranogwyr ardderchog Horizon 2020 o’r prifysgolion, cymdeithasau ymchwil a mentrau bychain a chanolig gyda’i gilydd, ac mae’n gweithio tuag at wneud y mwyaf o arian Horizon 2020 mae ei haelodau’n gallu ei ddefnyddio. Roedd yn fraint gweld y gwaith bendigedig a wnaed eisoes, i wneud adolygiad o weithgareddau Vision 2020 yn 2014 ac i drafod y datblygiadau cyffrous pellach sy’n dod yn 2015.  
Fforwm Polisi Gogledd Cymru'r Ceidwadwyr, Llandudno, Tachwedd 2014
Arweiniodd Kay drafodaeth ddifyr ar gyfeiriad yr Undeb Ewropeaidd i'r dyfodol ac roedd hi'n falch i ateb cwestiynau o'r gynulleidfa.
Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Abertawe, Hydref 2014
Mae'n hollbwysig fod Cymru yn manteisio ar ei photensial twristiaeth sylweddol ac roedd yn ddiddorol iawn i mi gwrdd a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain yn Abertawe i drafod eu datblygiad i'r dyfodol a'r opsiynau sydd ar gael er mwyn hybu twristiaeth yn yr ardal.
Parth Menter Caerdydd, Hydref 2014
Roeddwn i wrth fy modd i gael fy ngwahodd i annerch digwyddiad ar sut y gallwn ni ddenu busnesau gwasanaethau ariannol i Gaerdydd. Byddai hyn yn darparu rhagor o swyddi a chyflogau da i roi hwb i economi Cymru.
Fforwm Polisi'r Ceidwadwyr, Llandaf, Hydref 2014
Roedd yn bleser annerch y gynulleidfa yn Fforwm Polisi'r Ceidwadwyr ac i ddarparu diweddariad ar waith Senedd Ewrop ac i ateb cwestiynau ar faterion mawr y diwrnod.
Gwbert, Sir Benfro, Medi 2014
Roeddwn i'n hapus iawn i annerch Fforwm Polisi'r Ceidwadwyr ac i ateb cwestiynau'r gynulleidfa ar y datblygiadau ariannol diweddaraf yn yr UE.
GE Aviation, Nantgarw, Mai 2014
Roedd hi'n fraint ymweld a GE Aviation, Nantgarw i weld y gwaith ardderchog a wneir yno. Mae cwmniau fel GE yn helpu Cymru i arwain y ffordd mewn ymchwil a datblygiad, gan gynnal miloedd o swyddi sgiliau uchel ac maen nhw'n gwneud cyfraniad enfawr i economi Cymru.
Marchnad Da Byw Sir Fynwy, Mai 2014
Fe gwrddais i heddiw â ffermwyr lleol ym Marchnad Da Byw Sir Fynwy. Rydw i wedi gweithio’n ddiflino gyda’m cydweithwyr Ceidwadol yn Ewrop er mwyn sicrhau fod ein ffermwyr yn cael dêl gwell gan y diwygiadau i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae ffermio’n rhan hollbwysig o’n heconomi leol ac mae’n hanfodol bwysig y galliff gystadlu ar faes chwarae gwastad â gweddill Ewrop.
Skye Instruments Ltd, Llandrindod, Mai 2014
Mae Skye Instruments Ltd wedi bod yn dylunio ac yn cynhyrchu dyfeisiau ar gyfer Monitro Amgylcheddol, Tyfu Planhigion ac Ymchwil Amaethyddol er 1983. Mae llawer o’u gwaith yn cynnwys cynhyrchu dyfeisiau sy’n helpu cwmnïoedd i gydymffurfio â rheoleiddiadau amgylcheddol Ewropeaidd. Yn San Steffan ac yng Nghymru, mae’r Ceidwadwyr yn cymryd camau i gefnogi busnesau ac i’w helpu nhw i dyfu trwy barthau mentergarwch, trethi is a chefnogaeth ar gyfer prentisiaethau. Fel yr ASE dros Gymru, bydda i’n parhau i weithio i ddiogelu’r amodau iawn er mwyn i’n mentrau bychain a chanolig ffynnu.
Olleco, Casnewydd, Mai 2014

Ymwelais i â depo Cymru Olleco yng Nghasnewydd. Mae Olleco yn un o gasglwyr mwyaf olew coginio gwastraff yn y wlad. Maen nhw’n casglu olew coginio gwastraff dros 60,000 o’r sefydliadau arlwyo a manwerthu mwyaf yn y wlad ac yn ei droi’n fiodiesel cynaliadwy ar gyfer cerbydau. Mae Olleco yn enghraifft wych o ysbryd arloesol cwmni a leolir yng Nghymru sy’n defnyddio gwastraff, sef olew coginio, a’i droi’n danwydd i’n ceir sy’n defnyddio diesel ac i’n generaduron.

Adfer ein Traeth, Llandudno, Mai 2014
Roeddwn i'n hapus i allu cefnogi'r ymgyrch 'Adfer ein Traeth' gyda'r AC lleol Janet Finch-Saunders yn Llandudno. Mae'n hollbwysig fod yr ardal yn derbyn gymaint o gymorth ariannol ag sy'n bosib er mwyn i dwristiaeth barhau i ffynnu a chefnogi'r economi leol.
Glanbia Cheese, Llangefni, Mai 2014

Mae Glanbia Cheese yn enghraifft wych o gwmni yng Nghymru sy’n manteisio’n llawn ar fynediad at farchnad Ewropeaidd sydd â 500 miliwn cwsmer. Trwy ddefnyddio llaeth lleol, cynhyrchu’r caws yn lleol ac ymwneud â busnesau a gwasanaethau lleol, mae’r cwmni’n chwarae rôl bwysig mewn cynnal twf economaidd yng Nghymru.

Avox, Wrecsam, Mai 2014
Braf iawn oedd ymweld unwaith eto ag Avox yn Wrecsam sy'n gweithio â Phrifysgol Glyndwr i greu cynllun profiad gwaith a gwobreuon, ychydig o wythnosau ar ôl i’r cwmni gyhoeddi eu cynlluniau i greu 200 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru.
Wagtail UK, Sir y Fflint, Mai 2014
Roeddwn i'n hapus iawn i weld y gwaith gwych a wneir yn Wagtail UK yn Sir Fflint. Mae Wagtail UK yn ddarparwyr blaengar ar gyfer cwn canfod.  Mae’r cwn yn cael eu hyfforddi i ddarganfod ffrwydron a gynnau, cyffuriau, tybaco a mewnfudwyr anghyfreithlon.
Cellpath, Y Drenewydd, Ebrill 2014
Es i ar ymweliad diddorol iawn a Cellpath Cyf yn Y Drenewydd. Trafodon ni gynlluniau twf y cwmni a'r datblygiad maen nhw'n ei gael yna mewn prosiect a ariennir gan gronfa Ymchwil ac Arloesedd yr UE, FP7.
Cynhadledd Horizon 2020, Ebrill 2014
Roeddwn i'n hapus iawn i dderbyn gwahoddiad i annerch Cynhadledd Prifysgol Caerdydd ar Horizon 2020 ar sut y gellid defnyddio Horizon 2020 i gefnogi prifysgolion Cymru, i greu swyddi ac i hybu twf yng Nghymru.
Avox, Wrecsam, Ebrill 2014
Roedd hi’n fraint cael fy ngwahodd i annerch staff Avox yn Wrecsam ac i gymryd rhan yn y cyhoeddiad fod gan y cwmni byd-eang hwn ddigon o hyder yn economi’r DU i greu 200 o swyddi newydd yn yr ardal leol. Rwyd wedi gweithio’n ddiflino er mwyn sicrhau diwygiadau economaidd yn Ewrop a fydd yn galluogi busnesau i dyfu ac i ffynnu yma yng Nghymru ac y tu hwnt.
Bragdy Gwyr, Mawrth 2014
Fraint oedd cael fy ngwahodd i fragdy meicro yng Ngwyr i weld y cyfraniad ardderchog yna tuag at economi'r ardal leol. Mewn dwy flynedd a hanner mae'r fenter hon yn rhedeg i'r eithaf.
Y Mwmbwls, Mawrth 2014
Fe dreuliais brynhawn diddorol iawn gyda pherchnogion busnesau lleol yn trafod pynciau amrywiol gan gynnwys sut mae tap coch yn effeithio ar fusnesau Cymru a'r diwygiadau i Bolisi'r Pysgodfeydd Cyffredin. Roedd hi'n wych cwrdd a chymaint o bobl sy'n cyfrannu gymaint i'w cymunedau lleol.
Ceidwadwyr Rhadur a Phentyrch, Caerdydd, Chwefror 2014
Roedd hi'n bleser dychwelyd i Radur i annerch y gangen Geidwadol leol ac i'w diweddaru ar y datblygiadau diweddaraf yn Senedd Ewrop. Diolch am y gwahoddiad caredig ac am eich cwestiynau diddorol!
Pencadlys Heddlu, Caerfyrddin 2014
Fe dreuliais nifer o oriau diddorol iawn gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Phrif Arolygydd Heddlu Dyfed Powys a roddodd ddiweddariad i fi ar faterion lleol yn yr ardal a'u blaenoriaethau i'r dyfodol.
Welsh Cottage Cakes, Llandeilo, Chwefror 2014
Fe dreuliais fore diddorol iawn gyda pherchennog a staff Welsh Cottage Cakes yn Llandeilo. Roedd hi'n wych gweld busnes lleol yn cyfrannu cymaint i'r economi leol.
Ty Hywel, Caerdydd, Chwefror 2014


Fe gwrddais â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogadwyedd a Materion Cymdeithasol, László Andor yn Nhy Hywel ac fe ges i’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020. Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, I weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

Gorsaf Tân Trefyclo, Tachwedd 2013

 

Yn ystod ymweliad â Gorsaf Tân Trefyclo, roedd hi’n siom clywed am y bygythiad i’w dyfodol. Mae cyfleuster o’r fath yn darparu gwasanaeth angenrheidiol i’r bobl leol ac rwy’n llwyr gefnogi’r staff yn eu hymgyrch i’w chadw ar agor.

Canolfan Gymunedol Whitton, Powys, Tachwedd 2013
Roedd hi'n bleser derbyn gwahoddiad i Ganolfan Gymunedol Whitton i siarad a'r aelodau lleol am fy ngwaith dros Gymru a'r DU yn Senedd Ewrop. Fe fwynheuais i glywed eich barn ar berthynas y DU gyda'r UE.
Cyngor Tref Trefyclo, Tachwedd 2013
Roeddwn i'n hapus i gael fy ngwahodd i Gyngor Tref Trefyclo i siarad a nhw parthed unrhyw gyfleoedd ariannu posib o'r UE a allai fod o gymorth i'r ardal leol. Cyhyd ag ein bod ni'n parhau'n rhan o'r UE, mae'n bwysig fod cymunedau yng Nghymru'n ymwybodol o unrhyw gyfleoedd ariannu sydd ar gael o'r UE.

Protocol Control Systems, Trefyclo, Tachwedd 2013
Fe greodd Protocol Control Systems yn Nhrefyclo argraff da iawn arna i. Maen nhw'n gwneud systemau rheoli trydanol i'r diwydiant prosesu. Roddodd John Thomas daith tywys ardderchog i mi ac egluro'r gwaith rhagorol a wneir yno.
Radnor Hills Spring Water, Trefyclo, Tachwedd 2013

Roeddwn i'n falch iawn i ymweld a Radnor Hills Spring Water yn Nhrefyclo gyda'r Cynghorydd Trevor Johnson a Chris Davies. Fe ddyfarnwyd Radnor Hills ymysg y 50 cwmni bwyd a diod preifat sy'n tyfu'n fwyaf cyflym yn y DU gan The Grocer Magazine, llais y diwydiant groser Prydeinig. Dyna gyfraniad ardderchog i'r economi leol!
Cyfarfod bord gron gyda William Graham AC a Sue Coles o Brifysgol De Cymru, Tachwedd 2013

Roedd y cyfarfod busnes bord gron gyda William Graham AC a Sue Coles, Uwch Ddarlithydd Marchnata Prifysgol De Cymru, yn hynod ddiddorol. Mae'n hollbwysig i ni gefnogi addysg fel modd i yrru cryfder economaidd yng nghymru.
Amddiffynfeydd Morol ger Langstone, Tachwedd 2013

Fe gwrddais i a Mr Neville Walters ac ymweld ag amddiffynfeydd morol ger Langstone, Sir Fynwy, i drafod materion sy'n codi yno gyda'r ffermwyr lleol.
Fforwm Polisi'r Ceidwadwyr Cymreig, Tachwedd 2013
Roedd hi'n bleser annerch Fforwm Poisi'r Ceidwadwyr Cymreig yn Llandudno ac i weld cymaint o ffrindiau a chefnogwyr yno. Roedd y trafodaethau yn amrywiol iawn ac fe godwyd diddordeb sylweddol yn sesiwn rhyngweithiol y DU a'r UE.
Preseli Sir Benfro, Tachwedd 2013
Fe dreuliais brynhawn gwych gyda Paul Davies AC a'i dim galluog iawn ym Mhreseli Sir Benfro, yn ymgyrchu ar faterion yn y gymuned leol. Rwy'n edrych ymlaen at ymuno a chi eto yn y dyfodol!
Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Tachwedd 2013
Roeddwn i'n falch iawn i dderbyn gwahoddiad gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau i ymweld a'r safle ac i glywed y diweddaraf ar y cynlluniau ar gyfer yr ardal. Diolch o'r galon am ymweliad mor ddiddorol!
Castell Aberteifi, Tachwedd 2013
Roedd hi'n bleser dychwelyd i Gastell Aberteifi ac i glywed gan Gadwgan am yr £11 miliwn a wariwyd arno - a gafodd ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae twristiaeth yn hollbwysig i economi Cymru ac roeddwn i yn fy elfen i glywed am y datblygiadau yno.
Dyfodol Ceidwadol Aberystwyth, Tachwedd 2013
Fe dreuliais noswaith ddiddorol dros ben yn ateb ystod eang o gwestiynau dyrys ar yr UE gan aelodau o Ddyfodol Ceidwadol Aberystwyth yng Nghlwb Ceidwadol Aberystwyth. Mae hi wastad yn fraint dychwelyd i Aberystwyth a gweld y gallu academaidd sy'n cael ei feithrin yno.
Fforwm Polisi'r Ceidwadwyr, Caerdydd, Hydref 2013
Roeddwn i wrth fy modd i weld cymaint o aelodau o'r Blaid Geidwadol Gymreig yn bresennol i gefnogi ein Fforwm Polisi yng Nghaerdydd unwaith eto eleni. Fel bob tro, fe gafwyd diwrnod defnyddiol iawn a chyfle gwych i ni gael trafod perthynas y DU a'r UE.
RSPB Conwy, Hydref 2013
Rydw i wastad wedi mwynhau cefnogi'r RSPB ac felly roeddwn i'n awyddus i ymuno a nhw ar ymweliad a gwarchodfa Conwy. Fe roedd yn gyfle ardderchog i Bennaeth yr Ymgyrchoedd Polisi Ewropeaidd ac i'r Rheolwr Prosiectau, i drafod eu gobeithio a'u pryderon i'r dyfodol gyda fi.
CBI Cymru, Clwyd, Hydref 2013
Fe dreuliais i gyfarfod brecwast diddorol iawn gyda CBI Cymru, pan atebais i gwestiynau gan fusnesau yng Nghymru ar ffurf 'Pawb a'i Farn'. Fe roeddwn i wrth fy modd i weld cymaint o gynrychiolwyr yno, gydag awydd clir i ddatblygu eu busnesau,
Cangen Ceidwadol y Bont Faen, Hydref 2013
Roedd hi'n bleser cael fy ngwahodd i annerch Ceidwadwyr y Bont Faen yn ystod eu cinio, ar fy ngwaith yn ASE Ceidwadol dros Gymru. Fe gafwyd amrywiaeth o drafod ac roedd hi'n wych gweld hen ffrindiau a phobl newydd yno. Diolch am groeso mor wresog!
Cangen Ceidwadol Llanfair a Chaerwent, Monmouthshire, Hydref 2013
Fe anerchais i Gangen Ceidwadol Llanfair a Chaerwent ac roedd hi'n falch i weld cymaint o gefnogwyr y Blaid yno.
FSB Castell Caerffili, Medi 2013
Roedd hi'n fraint i gael fy ngwahodd i annerch yr FSB yng Nghastell Caerffili ar fy rôl yn Aelod Senedd Ewrop dros Gymru a sut mae'n fy ngalluogi i helpu'r gymuned fusnes i ehangu yng Nghymru.
Kay Swinburne
Croeso i’m gwefan. Mae’n bleser eich cynrychioli chi yn Ewrop fel ASE Ceidwadol Cymru. Gobeithio y bydd y wefan yn rhoi blas i chi o’m gwaith yn Ewrop ac yng Nghymru ar eich rhan ac y byddwch yn hapus i gysylltu â fi naill ai trwy adael eich manylion fan hyn neu gysylltu â’n swyddfa yng Nghymru trwy’r Gymraeg neu Saesneg. Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthoch chi.
Ar y Newyddion
Fideos Diweddaraf
Cefnogi Cymru mewn Marchnad Fyd-eang, GE Healthcare, Yr Eglwys Newydd, CaerdyddKay yn trafod sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn effeithio ar ffermwyr yn Sir FynwyKay yn Siarad a Thrigolion Deganwy am' Ddiwygio, Aildrafod a Refferendwm' ar ein haelodaeth o'r UE.
rhagor o fideos

Ein Llyfrynnau
Canllaw i gyllid Ewropeaidd > Cyllid yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesi >
Ceidwadwyr Cymreig
13/11/2014Roedd Kay yn hapus dros ben i lansio Grwp Craffu Senedd Ewrop ar Arloesedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr wythnos hon. Fe arweinir y Grwp Craffu hwn gan Health First Europe a chyda chefnogaeth Kay fel un o’r cyd-gadeiryddion, fe fydd yn anelu at dynnu sylw at wella mynediad cleifion at arloesedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol a mynd i’r afael â’r nodweddion polisi allweddol sy’n ymwneud ag ymchwil, hyrwyddo iechyd ac iechyd cyhoeddus ar lefel yr UE.


Trwy sicrhau fod iechyd cyhoeddus yn flaenoriaeth Seneddol yn ystod y tymor nesaf, fe fydd y Grwp Craffu yn canolbwyntio ei weithgarwch ar flaenoriaethu arloesedd ar agenda gofal cymdeithasol ac iechyd yr UE, a chodi ymwybyddiaeth am ddatrysiadau sy’n rhoi’r claf yn ganolog ar gyfer systemau iechyd cynaliadwy, gwydn, y gellir cael mynediad hawdd atyn nhw, a chwilio cefnogaeth eang gan ASEau ar gyfer gweithredu datrysiadau arloesol i’r cleifion a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd.


Lansiwyd y Grwp Craffu ar 10fed pen-blwydd Health First Europe, a ddaeth â swyddogion o’r Sefydliadau Ewropeaidd a’r rhanddeiliaid iechyd ynghyd i ddathlu gwaith blaenorol y gymdeithas ar ystod o faterion iechyd allweddol. Fe gynhelir cyfarfod cyntaf y Grwp Craffu yn 2015.

 

13/11/2014Roedd Kay yn hapus iawn i groesawu cynrychiolwyr o Ddyfodol Ceidwadol Abertawe i Senedd Ewrop, er mwyn iddyn nhw glywed mwy am ei gwaith fel ASE ac iddyn nhw glywed sesiwn lawn fach y mis hwn dros eu hunain!

11/11/2014

Roedd Kay wrth ei bodd i groesawu grwp o 12 o bobl o Borthcawl i Senedd Ewrop i drafod sut y gall arian o’r Undeb Ewropeaidd gael ei ddefnyddio’n well er mwyn helpu busnesau yng Nghymru i dyfu.
24/09/2014Pleser oedd cwrdd ag aelodau Cyngor Prydeinig Cymru i drafod y ffyrdd maen nhw’n hybu Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Trafodwyd nifer o faterion gan gynnwys y rhaglen Erasmus Plus, sut y gellid cydlynu’r ffordd mae Cymru yn cael ei phortreadu i’r byd, a sut mae ymwneud â ac addysgu ysgolion Cymru ar yr hyn sy’n digwydd yn Senedd Ewrop.

23/09/2014 Bydd Kay yn cwrdd heddiw â Llywydd NFU Cymru Stephen James a Chyfarwyddwr NFU Cymru John Mercer. Bydd Kay yn cael y cyfle i drafod y materion allweddol sy’n wynebu ffermwyr, sef yn bennaf: Rheolau newydd y PAC a fydd yn cael eu gweithredu mewn peth dros dri mis a’r Comisiynydd newydd dros Amaethyddiaeth a Datblygiad Gwledig a fydd yn cael ei gwestiynu ddydd Iau 2ain Hydref ar yr hyn mae’n gobeithio ei gyflawni os bydd ei rôl yn cael ei chadarnhau.
24/04/2014
Fe gwrddodd yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne â physgotwyr lleol i drafod cefnogaeth ar gyfer y rheini nad oedden nhw’n gallu pysgota oherwydd stormydd garw y gaeaf.


Roedd Dr Swinburne mewn cyfarfod â’r New Under Ten Fishermen’s Association yn Ninbych-y-pysgod, sy’n cynrychioli’r rheini sy’n pysgota mewn cychod o dan 10m o hyd.


Mae fflydau’r glannau yng Nghymru wedi cael eu effeithio arnynt yn arbennig o wael y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd ar y môr.


Mae’r pysgotwyr wedi wynebu’r dewis rhwng peryglu’u bywydau ar y môr neu beidio â chael digon o arian i dalu eu biliau ac i fwydo eu teuluoedd. Doedd y pysgotwyr ddim yn gallu dychwelyd i’r môr tan ganol mis Chwefror ar ôl bron i ddeufis o anweithgarwch.


Yn dilyn pwysau gan y Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop, datgelodd y Comisiwn Ewropeaidd y gellid derbyn cymorth gan gynlluniau’r UE fel Cronfa Pysgodfeydd Ewrop... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

03/04/2014
Fe gafodd y Ceidwadwyr ddigon o gefnogaeth mewn sesiwn lawn ym Mrwsel i ddymchwelyd penderfyniad cynharach gan y Pwyllgor Amgylchedd a fyddai wedi galluogi'r UE i geisio gorfod cwmniau hedfan o'r tu allan i Ewrop i dalu dirwy carbon bob tro y bydden nhw'n hedfan i mewn neu y tu allan i'r UE. Byddai hyn wedi achosi adwaith a allai fod wedi niweidio sector awyrofod y DU'n sylweddol.

Yn ystod y bleidlais, ymunodd yr ASE Plaid Jill Evans a'i chydweithwyr Gwyrdd i wrthod cynigion i barhau i eithrio'r cwmnioedd o'r tu allan i Ewrop rhag ei Gynllun Masnachu Allyriadau... (Darllenwch fwy o dan 'Erthyglau')
26/03/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi’i dyfarnu heddiw â Rhyddid Dinas Llundain.

Casglodd Dr Swinburne ei Rhyddid y Ddinas mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw yn Guildhall Llundain, mewn cydnabyddiaeth o’I gwaith trwy gydol y mandad hwn yn Aelod Senedd Ewrop, ac yn arbennig am ei chyfnod yn Gydlynydd Materion Ariannol ac Economaidd Grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop.

Mae dyfarnu Rhyddid Dinas Llundain yn un o’r seremonïau traddodiadol hynaf sydd yn dal i ddigwydd hyd heddiw...(Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')

17/03/2014Roedd hi'n fraint i Dr Kay Swinburne ASE groesawu Ynadon Gwent i Senedd Ewrop yr wythnos 'ma. Dan arweiniad Revis Williams, mwynheuodd y grwp anerchiad addysgiadol am waith a hanes y sefydliadau Ewropeaidd, ac wedyn aethon nhw ar ymweliad â phrif adeiladau’r Senedd.

 

Gwrandawodd y grwp hefyd ar Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, a gwylio cyfarwyddyd gan Weinidog Llywodraeth y DU dros Ewrop, David Lidington AS.

 

Wrth siarad am ymweliad Ynadon Gwent â Senedd Ewrop, dywedodd Dr Swinburne:

 

“Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y cyfle i groesawu etholwyr o Gymru i Senedd Ewrop, boed hynny ym Mrwsel neu Strasbwrg. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Ynadon Gwent yr wythnos ‘ma, ac rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyn nhw yn y dyfodol agos.”

14/03/2014 .
26/02/2014Mae’r Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop wedi cysylltu â’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael gwybodaeth am gronfeydd yr UE ar gyfer y rheini sy’n wynebu colledion ariannol oherwydd y stormydd.

Mae pysgotwyr y glannau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru a De Loegr, wedi dioddef yn arbennig y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd i’r môr.

Yn ôl Dr Swinburne, bu’n rhaid i’r pysgotwyr ddewis rhwng rhoi eu bywydau yn y fantol ar y môr neu fod yn y sefyllfa lle nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu’u biliau neu brynu bwyd i’w teuluoedd. Dychwelodd y pysgotwyr i’r môr dim ond y penwythnos diwethaf ar ôl bod yn segur am bron i ddeufis.

Rhoddodd yr ASEau Ceidwadol bwysau ar y Comisiwn Ewropeaidd ac yn dilyn hyn, datgelwyd y gellir dod o hyd i gefnogaeth trwy gynlluniau’r UE fel Cronfa Bysgodfeydd Ewrop… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’) 

25/02/2014

Cyn y bleidlais yn Senedd Ewrop yfory ar y Gyfarwyddeb ar Gynhyrchion Tybaco mae’r ASEau Ceidwadol yn ymgasglu i ddangos eu bod nhw ‘dal yn gandryll’ am gynigion yr UE i or-reoleiddio e-sigaréts. Mae llawer o’r cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn darparu’r dewis amgen hwn dros gynhyrchion tybaco yn fusnesau Cymreig. Fel mae’r cynnig yn sefyll ar hyn o bryd, fe fyddai’n rhy llym o lawer ac yn debygol o arwain at y busnes e-sigaréts yn cael ei symud i’r cwmnïau fferyllol a’r cwmnïoedd tybaco eu hunain. Canlyniad anfwriadol arall fyddai atal E-ciggs, Cwmni Cymreig arall rhag noddi stadiwm Merthyr os ydy’r mesurau hyn yn cael eu pasio heb gael eu newid.25/02/2014 .
25/02/2014 .
11/02/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi cwrdd â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol, László Andor, heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ymweld â Chaerdydd. Yn ystod ymweliad i groesawu’r Comisiynydd yn Nhy Hywel, fe gafodd hi’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, i weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

24/01/2014Mae’r cynlluniau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddai arian o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddosbarthu’n cadarnhau y byddant yn trosglwyddo 15% o Daliad Fferm Sengl y PAC o Biler 1 i Biler 2 (Rhaglen Datblygu Gwledig).

 

15% yw’r swm mwyaf a ganiateir, o ran trosglwyddo arian o Biler 1 i Biler 2 ac mae’n swm mwy ei faint o’r gyllideb nac a gynllunir yn Lloegr, ble na fydd y Llywodraeth ddim ond yn symud 12% o’r arian sydd ar gael i ddechrau ac wedyn yn cynyddu’r swm yn raddol i gyrraedd 15%. Dylunir y lleihad cychwynnol hwn er mwyn cefnogi’r ffermwyr sydd yn pryderu y bydd trosglwyddo’r arian hwn yn eu gadael dan anfantais.

 

Wrth drafod penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddewis trosglwyddo’r uchafswm o 15%, fe ddywedodd Dr Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru:

 

“Mae’n siom i fi weld fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn erbyn cynnig yr un raddfa symudol y mae ffermwyr yn Lloegr yn mynd i’w gael. Fe weithiodd yr ASEau Ceidwadol yn galed er mwyn cael yr hyblygrwydd ac mae’n siom nad ydy Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio er mwyn helpu ffermwyr Cymru”.

 

“O fethu i ddewis cyfradd drosglwyddo o 12%, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle hollbwysig i fynd i’r afael â rhai o bryderon dealladwy ein ffermwyr ac i helpu ffermwyr Cymru mewn marchnad amaethyddol Ewropeaidd gystadleuol dros ben.”

 

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
Kidney Wales Foundation
Mae Kay yn falch i noddi Sefydliad Aren Cymru
© Hawlfraint Kay Swinburne 2015 – Cedwir pob hawl